Vlada FBiH: Za obrazovanje i nauku 3,95 miliona KM

0
772
Sjednica Vlade Federacije BiH (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH je usvojila ovogodišnji Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, u ukupnom iznosu od 3.950.000 KM.
Riječ je o transferima za finansiranje obrazovanja (650.000 KM), studentskog standarda (750.000 KM), za oblast nauke od značaja za FBiH (1.220.000 KM), za institucije nauke i podsticaj nauci i razvoju od značaja za FBiH (150.000 KM), za institucije nauke i kulture od značaja za BiH (950.000 KM), te za Fondaciju za mobilnost studenata i nastavnika (230.000 KM).
Ovaj program utroška sredstava je njegovo formalno i pravno usklađivanje sa Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu, kojim su sredstva za tekuće transfere Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke umanjena za 3 miliona KM.

Kredit od 35 miliona eura za javni gradski saobraćaj u Sarajevu

Vlada FBiH podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske investicijske banke budu osigurana sredstva za realizaciju projekta javnog gradskog saobraćaja u Sarajevu, u iznosu od 35 miliona eura.
Federalno ministarstvo finansija, te ministarstva finansija i saobraćaja Kantona Sarajevo Vlada je zadužila da u tim za pregovore o ovom kreditu imenuju ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa EIB-om, s kojom će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditu je Kanton Sarajevo.

Kadrovske promjene

Danas je Raska Bračković-Denjalić razriješena dužnosti direktorice Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću sa 30.6.2020. godine, zbog sticanja uslova za penziju. Na ovu dužnost je, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, imenovana Samira Demirović, počevši od 1.7.2020. godine.
Vlada je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH o imenovanju v.d. direktora ovog fonda Fuada Čibukčića na period od 90 dana ili do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.
Vlada FBiH danas Amera Bekrića, na lični zahtjev, razriješila dužnosti direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, sa 5.6.2020. godine. Zamjenik direktora Drago Vrbić obavljat će poslove direktora sa svim pravima i obavezama, do imenovanja direktora Agencije za privatizaciju u FBiH. Agencija je zadužena da, za narednu sjednicu, Vladi dostavi prijedloge potrebnih akata za pokretanje procedure za izbor i imenovanje direktora.