Vlada FBiH: Za pomoć kantonima, gradovima i općinama 21 milion KM

0
735
Prijedlog budžeta FBiH za 2022. je veći za 2% ili za 116,4 miliona KM od Budžeta za prošlu godinu

Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2020. godinu na poziciji ‘Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine’, u iznosu od 21 milion KM, na ime finansijske pomoći kantonima, gradovima i općinama.
Vlada će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koji će biti doznačeni pojedinim kantonima, gradovima i općinama, kao i dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima. Kriteriji za raspodjelu sredstava kantonima su broj stanovnika, površina, te broj učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju.
Za primjenu ovih kriterija koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku i Porezne uprave FBiH. Sredstva kantonima, gradovima i općinama mogu biti dodijeljena kao finansijska pomoć budžetima kantona, za sufinansiranje kapitalnih i infrastrukturnih projekata kao i za pomoć u poduzimanju preventivnih mjera u borbi protiv COVID-19, te sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije.