Vlada FBiH: Za programe zdravstva više od 122,3 miliona KM

0
178
Sredstva su namijenjena i za biomedicinski potpomognutu oplodnju, te prevenciju širenja i otkrivanje HIV-a

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Ministarstva zdravstva donijela odluke o usvajanju osam programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava u okviru tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 122.385.000 KM.
Od toga su dva nova transfera, i to za biomedicinski potpomognutu oplodnju, te prevenciju širenja i rano otkrivanje HIV virusa.

33,5 miliona KM za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Vlada FBiH je usvojila program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, utvrđenih Budžetom za 2023. godinu, u iznosu od 33,5 miliona KM. Ova sredstva se raspoređuju na dva programa koji se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti, i to za obezbjeđenje prava na zdravstvene usluge u iznosu od 13,5 miliona KM, te za obezbjeđivanje prava na lijekova i medicinska sredstva u iznosu od 20 miliona KM. To je za pet miliona KM više nego u prošloj godini.
U odluci je navedeno da su za obezbjeđenje prava na zdravstvene usluge, te lijekove i medicinska sredstva koji se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2023. godini, uz sredstva iz Budžeta FBiH u iznosu od 33,5 miliona KM, u ovoj godini planirana i sredstva iz doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora u iznosu od 177.058.300 KM. Tako da su ukupna sredstva Zavodu za ove namjene u 2023. godini iznose 210.558.300 KM.
Pružanje zdravstvenih usluga će se pružati u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH koje ispunjavaju potrebne uslove za uspješno liječenje i koje su verificirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Sa ovim zdravstvenim ustanovama će se zaključiti ugovori o pružanju zdravstvenih usluga u 2023. godini.
Za obezbjeđenje prava na zdravstvene usluge koje se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 82.135.000 KM, a finansiraće se iz Budžeta FBiH u iznosu od 13.500.000 KM, te doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora u iznosu od 68.635.000 KM. U okrivu planiranog obima zdravstvenih usluga federalnog fonda solidarnosti, sredstvima Budžeta FBiH u 2023. godini će se finansirati usluge iz programa kardiologije i kardiohirurgije.
Također, osiguranim licima na teritoriji FBiH će se u 2023. godini iz sredstava fonda solidarnosti FBiH obezbijediti ostvarivanje prava na korištenje medicinskih sredstava i lijekova sa liste lijekova fonda solidarnosti koja se finansira iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti saglasno utvrđenim medicinskim indikacijama. Za obezbjeđenje prava na lijekove i medicinska sredstva koji se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 128.423.300 KM, a finansirat će se iz Budžeta FBiH u iznosu od 20 miliona KM, te doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora, u iznosu od 108.423.300 KM.
U okviru planiranih rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal federalnog fonda solidarnosti, sredstvima Budžeta FBiH u 2023. godini će se sufinansirati lijekovi za liječenje malignih oboljenja (citostatici) i lijekovi za liječenje multiple skleroze.

Transfer za biomedicinski potpomognutu oplodnju 10 miliona KM

Program utroška namijenjen za biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO) planiran je u iznosu od 10 miliona KM. Odobrena sredstva raspoređuju se za finansiranje zdravstvenih usluga vezanih za ostvarivanje prava na liječenje neplodnosti BMPO na teritoriji Federacije BiH. Svrha programa je liječenje neplodnosti BMPO u zdravstvenim ustanovama u FBiH sa kojima je zaključen ugovor. Cilj ovog programa je omogućiti prava pacijenata, nakon utvrđivanja da se trudnoća ne može postići drugim načinima liječenja, na obavljanje postupaka BMPO na teritoriji FBiH, kao i na provođenje drugih pitanja od značaja za primjenu ovog postupka.
Pravo na ovo liječenje iz sredstava budžeta Federacije BiH, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno vanbračnoj zajednici. Ovo pravo se odnosi na tri pokušaja intrauterine inseminacije, u skladu s medicinskim indikacijama i smjernicama, te na pet pokušaja vantjelesne oplodnje.

75 miliona KM za finansijsku konsolidaciju i/ili restrukturiranje zdravstvenih ustanova

Danas je usvojen Program utroška za raspodjelu sredstava transfera za sanaciju 19 zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH u iznosu od 75 miliona KM. Odlukom se odobrava raspodjela sredstava zdravstvenim ustanovama u FBiH čiji je osnivač FBiH, tipa univerzitetsko-kliničkih bolnica, kao i općim i kantonalnim bolnicama u FBiH, a s ciljem implementacije Zakona o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH.
Raspodjela sredstava odobrena je za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (10 miliona KM), Univerzitetsko-klinički centar Tuzla (9.666.667 KM), Sveučilišnu-kliničku bolnicu Mostar (20 miliona KM), JU Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić Mostar (5 miliona KM), JU Kantonalna bolnica Zenica (7.666.667 KM), JU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać (6 miliona KM), Kantonalnu bolnicu JZU Goražde (500.000 KM), Kantonalnu bolnicu Orašje (666.667 KM), Kantonalnu bolnicu ‘Dr. Fra Mihovil Sučić’ Livno (2 miliona KM), JU Opća bolnica Konjic (1.666.666 KM), Opću bolnicu ‘Dr. Mustafa Beganović’ Gračanica (1.333.333 KM), JZU Opća bolnica Sanski Most (1.166.666 KM), JU Opća bolnica ‘Prim.dr. Abdulah Nakaš’ Sarajevo (666.667 KM), JU Bolnica Travnik (4.333.333 KM), Hrvatsku bolnicu ‘Dr.fra Mato Nikolić’ (1.666.666 KM), JU Opća bolnica Bugojno (666.667 KM), JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik (333.333 KM), Opću bolnicu Jajce (666.667 KM), te Opću bolnicu Tešanj (milion KM).
Zakonom o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH reguliran je način i postupak finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH. Također, predviđeno je da se za ove namjene u tri fiskalne godine izdvoje sredstva u iznosu od 225 miliona KM iz Budžeta FBiH za kliničke centre, kao i za opće i kantonalne bolnice.
Sredstva predviđena za ove namjene u iznosu od 75 miliona KM bila su planirana u Budžetu FBiH za 2022. godinu za prvu fiskalnu godinu, te su, kako je obrazloženo, nakon ispunjavanja neophodnih uslova tokom prošle godine i doznačena svim zdravstveniim ustanovama.

Transferi za zdravstvenu zaštitu povratnika i Roma, te Zavod za transfuzijsku medicinu
i Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu, kao i prevenciju HIV-a

Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH namijenjen za sufinansiranje troškova raseljenih lica planiran je u iznosu od 2 miliona KM. Svrha ovog programa je obezbjeđivanje prava na bolničko liječenje povratnicima iz FBiH u općine u RS, a saglasno Odluci o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz FBiH u RS u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH.
Za sufinansiranje troškova Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH u 2023. planiran je transfer u iznosu od 1,4 miliona KM. Sredstva u iznosu od 300.000 KM raspoređuju se za sufinansiranje troškova Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH u 2023. godini, a koji nastaju obavljanjem djelatnosti propisanih Zakonom o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu.
U okviru transfera namijenjenog za prevenciju širenja i rano otkrivanje HIV virusa planiran je iznos od 150.000 KM. Ovaj projekt će se realizovati kroz nabavku lijekova (PREP i PEP).
Transfer u iznosu od 35.000 KM namijenjen je za zdravstvenu zaštitu Roma u FBiH. Svrha ovog programa je pružanje zdravstvene zaštite osobama romske nacionalnosti, koji nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u FBiH, pod jednakim uslovima, kao i za ostale grupacije stanovništva koje su izložene povećanom riziku obolijevanja.