Vlada HNK: Saglasnost na finansijske planove vanbudžetskih korisnika

0
177
Sjednica Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) je na današnjoj sjednici utvrdila prijedloge odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove i prijedloge odluka o izvršavanju finansijskih planova vanbudžetskih korisnika HNK za 2023. godinu, i to: Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK u iznosu od 164.644.000 KM, Službe za zapošljavanje HNK u iznosu od 17.826.044 KM i Fonda za zaštitu okoliša HNK u iznosu od 6.300.000 KM, koji će biti upućeni u dalju skupštinsku proceduru.
Vlada je u okviru nastavka rasprave o Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022. godinu i Budžetu HNK za 2023. godinu raspravljala i o odobravanju jednokratne novčane pomoći zaposlenicima budžetskih korisnika u HNK, kao vidu dodatne podrške uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Vlada će odluku o iznosu koji će biti uplaćen korisnicima Budžeta donijeti u skladu sa raspoloživim sredstvima na narednoj sjednici kada će biti usvojen konačan prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2022. godinu.
Vlada je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojila Informaciju o zaključenim ugovorima sa izabranim ponuđačima te Odluku o odobravanju i utrošku dijela novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022. godinu sa pozicije ”Grant školama za nabavku udžbenika” u iznosu od 2.594.772,10 KM.
Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju uslova i načinu plaćanja zdravstvenog osiguranja vjerskih službenika. Pravo na zdravstveno osiguranje imat će svi vjerski službenici koji nisu osigurani po drugoj osnovi, a najduže do navršenih 65 godina života.
Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja boraca i članova njihovog porodičnog kućanstva u iznosu od 1.500 KM.
Također, Vlada je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojila Izvještaj o žetvi strnih žita u 2022. godini u kojem je navedeno da je ukupni prinos bio 2.571 tona zrna žita.