Vlada KS donijela odluku kojom se uređuje sistem zdravstvene zaštite

0
350
Vlada KS dala podršku projektu moguće izmjene sistema plata i nagrada u javnom sektoru

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe s područja ovog kantona, kao i o načinu organiziranja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2022. godinu.
Time je ispoštovan nalog Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine da Ministarstvo zdravstva KS donese jedan ovakav akt koji će na sistemski način urediti navedena pitanja.
Odlukom je, između ostalog, utvrđena lista zdravstvenih ustanova, odnosno privatnih zdravstvenih radnika koji su registrirani za obavljanje određenih djelatnosti, definisane su zdravstvene usluge za koje se zaključuju ugovori između ZZO-a KS i pružaoca zdravstvene zaštite, utvrđena je dostupnost i kontinuiranost u pružanju zdravstvene zaštite.
Članom 21. je utvrđeno da će se pružanje zdravstvene zaštite osiguranim osobama ZZO-a KS, koje su smještene u ustanove socijalne zaštite izvan područja Kantona, vršiti zaključivanjem ugovora sa ustanovama socijalne zaštite u kojima su smješteni.
Definisane su i deficitarne zdravstvene usluge, kao i uvjeti za zaključivanje ugovora za deficitarne usluge, finansiranje zdravstvene zaštite, kao i modeli finansiranja zdravstvene zaštite, te finansiranje po modelima zdravstvene zaštite.
Također je utvrđeno da su ugovorne javne zdravstvene ustanove dužne pružati ugovoreni sadržaj zdravstvenih usluga i ino-osiguranicima, na temelju obima prava iskazanog u bolesničkom listu, shodno međunarodnom sporazumu.
Osim toga, zdravstvene ustanove koje zaključe ugovor sa ZZO KS su dužne osigurati tehničke i organizacione pretpostavke za elektronsku razmjenu podataka sa informacijskim sistemom Zavoda.
ZZO KS obvezan je kontinuirano nadzirati izvršavanje ugovornih obaveza zdravstvenih ustanova, privatnih zdravstvenih radnika i privatnih apoteka.