Vlada KS: Produžen rok općinama da usklade dokumentaciju sa mjerama zaštite ventilacionih koridora

0
595
Neophodna zaštita urbanih ventilacionih koridora u Kantonu Sarajevu

Vlada Kantona Sarajevo danas je izmijenila raniju odluku o privremenim mjerama zaštite ventilacionih koridora, utvrđenih u Studiji o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada u KS. Izmjenama je, naime, produžen rok važenja navedene odluke do 1. jula 2021. godine.
“U cilju zaštite ventilacionih koridora u Kantonu Sarajevo neophodno je bilo kao privremenu mjeru usvojiti ovu odluku, zbog činjenice da lokalne samouprave nisu u roku provele aktivnosti na usklađivanju detaljne planske dokumentacije sa navedenom Studijom, a što je neophodno uraditi kako se ne bi narušili ventilacioni koridori utvrđeni u Studiji do donošenja zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu ovu oblast”, naveo je kantonalni ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Faruk Kapidžić.
Vlada KS je ranije usvojila Odluku o privremenim mjerama zaštite ventilacionih koridora koja je imala privremeni karakter primjene u trajanju od šest mjeseci.
“Za vrijeme trajanja te odluke, nosioci pripreme za izradu detaljnih planskih dokumenata, odnosno Grad i općine, bile su dužne da u saradnji sa Zavodom za planiranje razvoja i Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, izvrše analizu svih detaljnih planskih dokumenata koji zahvataju ventilacione koridore i u skladu s instrukcijama Ministarstva pristupe aktivnostima na izmjenama i dopunama tih planskih dokumenata. Kako jedinice lokalne samouprave nisu pristupile usklađivanju detaljnih planskih dokumenata u propisanom vremenskom roku, obzirom da je bio i period lokalnih izbora, kao i da su se mijenjale njihove strukture vlasti, produžen je rok važenja već donesene Odluke”, obrazložio je ministar Kapidžić.
Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.