Vlada RS ograničava visinu međubankarskih naknada kod platnih transakcija

0
212
Sjednica Vlade Republike Srpske

​Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici utvrdila Nacrt zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica kojim se stvaraju pretpostavke za uređenje tržišta u ovoj oblasti.
Izmjene su, kako je navedeno, neophodne imajući u vidu da su visok nivo međubankarske naknade kao najvećeg dijela trgovačke naknade, utvrđivanje jedinstvene trgovačke naknade i druga netransparentna poslovna pravila, dovela do sporijeg rasta i razvoja tržišta platnih kartica, što uslovljava i manji obim bezgotovinskih plaćanja.
Veća upotreba bezgotovinskog plaćanja i transparentnost finansijskih transakcija trebalo bi da doprinese smanjivanju sive ekonomije. Osim toga, očekuje se da kao rezultat konkurencije između pružaoca platnih usluga i kartičnih sistema plaćanja, dođe do pojeftinjenja i bržeg razvoja bezgotovinskih plaćanja, sa svim prednostima tih plaćanja za društvo u cjelini, saopćeno je iz Vlade RS.
Na današnjoj sjednici, Vlada RS je utvrdila i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu. Zakon propisuje način, sadržaj i oblik informativnog dokumenta o naknadama, koji će obuhvatiti najčešće korišćene platne usluge u RS-u.
Jednu od osnovnih novina u pružanju i korišćenju usluga platnog prometa za učesnike – fizička lica predstavljaju i odredbe ovog zakona o platnom računu sa osnovnim uslugama (osnovni platni račun). Osnovni platni račun predstavlja platni račun koji nudi osnovne platne usluge i koristi za izvršavanje platnih transakcija u konvertibilnim markama (obuhvata minimalne platne usluge). Zakonom je predviđeno da ovlašćene organizacije pružaju usluge vezano za osnovni platni račun besplatno ili uz razumnu naknadu koja ne može biti veća od 0,15% prosječne neto plate.
Predloženim zakonom, se uspostavljaju registri sefova fizičkih i pravnih lica, kao elektronske baze podataka o ovim bankarskim uslugama. Uspostavljanje i vođenje zakonom bi bilo povjereno Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka.
Takođe, s obzirom na ranije iskazanu opredijeljenost i potrebu zaštite povjerilaca u postupcima prinudnog namirenja njihovih potraživanja od dužnika, predložene korekcije uočenih nedostataka važećih odredaba Zakona o unutrašnjem platnom prometu trebalo bi da otklone smetnje efikasnoj naplati potraživanja od dužnika fizičkih lica.