Vlada RS: Smanjuje se zbirna stopa doprinosa sa 32,8% na 31%

Zapravo, smanjuje se samo stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje sa dosadašnjih 12% na 10,2%

0
552
Smanjenjem zbirne stope doprinosa Vlada RS želi postići poresko rasterećenje rada

Vlada Republike Srpske je na današnjoj, 30. posebnoj sjednici, utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, po hitnom postupku kojim se smanjuje zbirna stopa doprinosa, čime se postiže poresko rasterećenje rada.
Zbog promjene modela obračuna plata, promjene osnovice poreza na dohodak, smanjenja stope poreza na dohodak i izmjena Zakona o radu koje se odnose na obavezno ugovaranje bruto plate i zadržavanje postojeće bruto plate, kao i definiciju bruto plate, smanjenje doprinosa se usmjerava direktno u povećanje pojedinačnih plata zaposlenih u Republici Srpskoj.
Predloženo smanjenje zbirne stope doprinosa je sa dosadašnje stope od 32,8% na 31%, s tim da se smanjuje samo stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje sa dosadašnjih 12% na 10,2%.
Primjena predloženog zakona dovešće do gubitka prihoda od doprinosa u iznosu od oko 80 miliona KM. Istovremenom izmjenom Zakona o porezu na dohodak doći će do povećanja ukupnog iznosa prihoda od poreza na dohodak u iznosu od oko 34,5 miliona KM na godišnjem nivou.
Imajući na umu da se predmetno umanjenje odnosi isključivo na doprinos za zdravstveno osiguranje, taj iznos gubitka se planira kompenzovati povećanjem transfera Fondu zdravstvenog osiguranja iz budžeta Republike Srpske, tako da će se gubitak prebaciti na budžet RS.
Navedene promjene, zajedno sa povećanjem osnovnog ličnog odbitka, kao poreske olakšice, dovešće do povećanja ličnog primanja svakog zaposlenog u Republici Srpskoj, uz zadržavanje iznosa bruto plata. Zbog promjene modela ugovaranja plata i obračuna plata, umanjenje doprinosa usmjerava se u rast pojedinačnih plata u RS. Ukupan iznos koji se iz budžeta RS usmjerava u rast plata je oko 54 miliona KM na godišnjem nivou.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

Vlada RS je danas utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, po hitnom postupku. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi podsticanja rasta plata u privredi RS, na koje Vlada može uticati putem pojedinih mjera u okviru poreske politike.
Ovim zakonom mijenja se odredba kojom se uređuje visina stope po kojoj se plaća porez na dohodak. U skladu sa predloženim rješenjima, porez na dohodak od ličnih primanja plaća se po stopi od 8%, porez na prihod od samostalne djelatnosti po stopi od 10%, porez na dohodak od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i pravu industrijske svojine, kapitala, kapitalnih dobitaka i ostalog dohotka po stopi od 13%.
S ciljem povećanja primanja zaposlenih, poreskom obvezniku poreza na lična primanja povećan je iznos odbitka od poreske osnovice, po osnovu ličnog odbitaka sa 8.400 KM na 12.000 KM na godišnjem nivou.
Odredba kojom se uređuje dohodak od ličnih primanja dopunjena je na način da je definisano šta se ne smatra koristima iz radnog odnosa, a koja se ne ubrajaju u poresku osnovicu poreza na dohodak od ličnih primanja.
Navedene izmjene Zakona iskorišćene su da se precizira obaveza podnošenja poreske prijave i obračunati porez na dohodak malog preduzetnika, kao i akontativno plaćanje poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, na osnovu podataka iz godišnje poreske prijave za prethodnu godinu.