Vlada RS: Za razvoj poljoprivrede i sela u 2024. godini 180 miliona KM

0
92
Vlada RS usvojila Plan korišćenja sredstava za poticaj razvoja poljoprivrede i sela (Foto: Arhiva)

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Plan korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 180 miliona KM. Za podršku tekućoj proizvodnji biće izdvojeno 108,27 miliona KM, podršku dugoročnom razvoju 56.427.770 KM i za sistemske mjere 15.302.230 KM.
Vlada RS danas je usvojila i Odluku o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija za finansiranje iz Budžeta u 2024. godini, sa raspodjelom sredstava. Na poziciji ‘Javne investicije’ u 2024. godini je planiran je iznos 62,3 miliona, a ovom odlukom su određeni prioritetni projekti ukupne vrijednosti 28,8 miliona KM.
Odlukom su obuhvaćeni druga faza rekonstrukcije objekta za potrebe Rektorata i Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u ukupnom iznosu od 5,3 miliona KM, te druga faza izgradnje Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale, u ukupnom iznosu od 3,6 miliona KM.
Prioritetni projekti obuhvaćeni odlukom su i prva faza izgradnje saobraćajne infrastrukture u Kampusu u Banjoj Luci, u iznosu 200.000 KM, finansiranje uvođenja novog sistema fiskalizacije u RS u iznosu 9,6 miliona KM, te projekat rekonstrukcije i adapatacija objekta Dom Partizan na Jahorini, za koji je planiran iznos od 10 miliona KM.
Vlada RS danas je donijela Odluku o prihvatanju grant sredstava Evropske investicione banke u okviru Instrumenata pretpristupne pomoći II za podršku projektu vodosnabdijevanja i sanitacije u BiH, kao pomoć finansiranju projekta ‘Vodovod i kanalizacija Republike Srpske’. Ovom odlukom prihvataju se sredstva granta EIB kao pomoć finansiranju Projekta ‘Vodovod i kanalizacija RS’ u iznosu do 3 miliona eura. Krajnji korisnici grant sredstava su opštine Prijedor, Gacko, Šipovo, Brod, Foča, Čelinac, Sokolac i Bileća.
Vlada RS usvojila je i Akcioni plan za inovacije u malim i srednjim preduzećima za period 2024-2027. godina. Ukupna sredstva predviđena za realizaciju ovog Akcionog plana iznose 102.687.369,42 KM. Planirano je da se implementacija Akcionog plana finansira iz Budžeta RS u skladu sa planiranim i raspoloživim sredstvima te iz sredstava međunarodnih projekata.
Vlada RS donijela je i Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave za četvrti kvartal 2023. godine, u iznosu od 750.000 KM.
Vlada RS je na današnjoj sjednici donijela Rješenje o prihvatanju priloga 1, 15, 16, 21, 24 i 26 Ugovora o koncesiji za izgradnju autoputa Banja Luka – Prijedor – Novi Grad (prva faza: Banja Luka – Prijedor).
U skladu sa neophodnim odredbama i redovnim procedurama za nastavak realizacije projekta, usaglašeno je preostalih šest priloga od ukupno 32. Prilozi detaljnije definišu prava, obaveze i provođenje koncesionog ugovora za izgradnju autoputa Banja Luka – Prijedor – Novi Grad.
Ugovorom o koncesiji za izgradnju autoputa Banja Luka – Prijedor – Novi Grad (prva faza: Banja Luka – Prijedor) koji je zaključen 13. decembra 2018. godine između Vlade Republike Srpske kao koncedenta i kineske kompanije SDHS-CSI BH d.o.o. Banjaluka kao koncesionara, definisana je obaveza usaglašavanja i potvrđivanja priloga (ukupno 32), od strane obje ugovorne strane, a koji čine sastavni dio Ugovora.