VMBiH: Obezbijediti povrat imovine BiH u Hrvatskoj i Srbiji

0
904
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici upoznato je s Informacijom o provedbi Sporazuma o pitanjima sukcesije u vezi sa svim aneksima s osvrtom na zaštitu imovine i prava u Republici Hrvatskoj i Informacijom ministra pravde BiH o provedenim aktivnostima Sporazuma o pitanjima sukcesije, zaključno sa 18.6.2018. godine.
U saopćenju iz Vijeća ministara je navedeno da se zadužuje Pregovarački tim BiH u Stalnoj zajedničkoj komisiji viših predstavnika nasljednica bivše SFRJ da intenzivira aktivnosti na realizaciji Sporazuma o pitanjima sukcesije zemalja bivše SFRJ, u cilju vraćanja imovine Bosne i Hercegovine koja se nalazi u drugim zemljama sukcesorima, a na što su zemlje potpisnice Sporazuma o pitanjima sukcesije zemalja bivše SFRJ obavezale.
Zaduženo je i Pravobranilaštvo BiH da, u okviru svoje nadležnosti, intenzivira aktivnosti na zaštiti imovine Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj i Srbiji, te da o poduzetim aktivnostima izvještava Vijeće ministara BiH.
Pozivaju se Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske i Vlada Brčko distrikta da zaduže organe nadležne za ‘pasivni podbilans’ da poduzmu sve potrebne mjere i aktivnostl s ciljem zaštite ove imovine.
Vijeće ministara konstatuje da je zaključenje bilateralnog ugovora sa Republikom Hrvatskom o imovinskim odnosima dobrodošlo, ali da njegovo postojanje ne predstavlja preduslov za povrat imovine Bosne i Hercegovine koja se nalazi u Hrvatskoj. Stoga je zadužen ministar pravde BiH da, kao član Pregovaračkog tima BiH u Stalnoj zajedničkoj komisiji viših predstavnika nasljednica bivše SFRJ, hitno poduzme sve druge potrebne aktivnosti u cilju direktne primjene Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ kako bi se obezbijedio povrat i zaštita pokretne i nepokretne imovine građana i drugih pravnih lica u BiH, kao i imovina Bosne i Hercegovine koja se nalazi u Hrvatskoj i drugim zemljama sukcesorima po osnovu samog Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ.