VMBiH usvojilo Strategiju za borbu protiv korupcije do 2028.

0
94
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, donijelo je Odluku o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2024.-2028. i Akcijskog plana za provedbu Strategije.
Donošenje Strategije i Akcijskog plana usklađeno je s 14 ključnih prioriteta koje BiH treba ispuniti za članstvo u Evropskoj uniji. Tri glavna strateška cilja su: ojačati sistem prevencije i koordinacijskih mehanizama; jačanje mehanizama otkrivanja i dokazivanja koruptivnih kaznenih djela i procesuiranja počinilaca; te jačanje međuinstitucionalne, regionalne i međunarodne suradnje.
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o imenovanju Radne grupe za izradu Prijedloga pravilnika o provođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Rok za izradu ovog pravilnika je tri mjeseca od dana donošenja Odluke, nakon čega će biti dostavljen Vijeću ministara BiH na usvajanje.
U Radnu grupu imenovani su predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Državne agencija za istrage i zaštitu – Financijsko-obavještajnog odjela, agencija za bankarstvo FBiH i RS, entitetskih ministarstava financija te unutarnjih poslova, kao i Policije i Odjela za financije Brčko distrikta BiH.
Usvajanje ovog pravilnika jedna je od obveza u procesu evaluacije Moneyval komiteta Vijeća Europe u 5. krugu uzajamnog ocjenjivanja Bosne i Hercegovine.

Zajam za unapređenje zemljišne administracije u FBiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu (Projekt unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji će, s Osnovama za njegovo zaključivanje i prijedlogom da za potpisnika odredi ministra financija i trezora BiH, dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.
Cilj Projekta je unapređenje tačnosti dostupnosti informacija o zemljišnoj administraciji u Federaciji BiH. Projekt se sastoji iz četiri dijela, i to: Podrška za uspostavljanje infrastrukture prostornih podataka, Uspostavljanje Registra zgrada, Procjena vrijednosti nekretnina i Izgradnja kapaciteta i upravljanje Projektom.
Zajam u iznosu od 23,1 milion eura alociran je na FBiH – Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, s rokom otplate od 32 godine, uključujući sedam godina grace perioda.

Ratifikacija sporazuma BiH i Italije o priznavanju vozačkih dozvola

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Italije o uzajamnom priznavanju u oblasti zamjene vozačkih dozvola.
Sporazumom, koji su 7.5.2024. godine u Sarajevu potpisali ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto i ambasador Italije u BiH Marko di Ruca, uspostavlja se pravni okvir zа uzajamno priznavanje vozačkih dozvola na osnovi reciprociteta, što je dobra vijest za veliki broj građana BiH koji žive u Italiji i koji rješavanje ovog pitanja čekaju od 2016. godine.
Prema Sporazumu, ugovorne strane uzajamno priznaju važeće vozačke dozvole u korist njihovih vlasnika koji stječu stalni boravak na teritoriju druge zemlje. Sporazum stupa na snagu 60 dana nakon njegove ratifikacije u obje države.

Višegodišnji kapitalni projekti Ministarstva vanjskih poslova BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o višegodišnjim kapitalnim projektima Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i zadužilo ovo ministarstvo da, u suradnji s Ministarstvom financija i trezora, izvrši prijenos neutrošenih sredstava po projektima u 2024. godinu.
Riječ je o višegodišnjem kapitalnom projektu – kupovina, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje objekata za diplomatsko-konzularna predstavništva (DKP) Bosne i Hercegovine, koji je Vijeće ministara BiH odobrilo u augustu 2018. godine. U okviru ovog projekta obavlja se adaptacija objekta u Londonu, sanacija sistema grijanja u objektu u Bruxellesu, rekonstrukcija i adaptacija objekta u Madridu, adaptacija objekta u Budimpešti, te opremanje objekata u Zagrebu, Londonu, Oslu, Madridu i Budimpešti.
Također, Informacijom su obuhvaćeni višegodišnji kapitalni projekti kupovine, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja objekta za smještaj DKP Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori – Podgorica, rekonstrukcije i opremanja objekta za potrebe DKP BiH u Beču, te projekt posebne namjene pod nazivom ‘Kupovina objekta za potrebe DKP BiH’ na koji se uplaćuju sredstva od zajedničke prodaje objekata za koje ne postoji zainteresiranost niti jedne države nasljednice bivše SFRJ, a u skladu s odlukama Vijeća ministara BiH.

Usvojen izvještaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal 2024.

Vijeće ministara usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za prvi kvartal 2024. godine.
Ukupno ostvareni prihodi, financiranje i primici na raspolaganju institucijama BiH u prvom kvartalu 2024. iznosili su 327.138.627 KM ili 102% u odnosu na 1/4 planiranih prihoda, financiranja i primitaka u budžetu za 2023. godinu.
Ukupni rashodi i izdaci budžeta institucija BiH u prvom kvartalu ove godine iznosili su 279.446.223 ili 87% u odnosu na 1/4 sredstava budžeta za 2023. godinu, bez namjenskih sredstava, odnosno 46% u odnosu na korigirani budžet, koji uključuje dodatna namjenska sredstva. Ukupni rashodi i izdaci u prvom kvartalu 2024. veći su za 37,5 miliona KM ili 15% u odnosu na isti period prethodne godine zbog povećanja bruto plata i naknada zaposlenih u institucijama BiH i većeg izvršenja tekućih grantova i transfera.
Sve dospjele obveze po osnovi vanjskog državnog duga izmirene su pravodobno u ukupnom iznosu od 359.742.566,88 KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi 284.129.966,39 KM, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 75.612.600,49 KM.