VMBiH: Utvrđeni principi raspodjele međunarodne pomoći

0
291
Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost za korištenje makrofinansijske podrške Evropske komisije

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donijelo je Odluku o principima raspodjele materijalne i finansijske međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje.
Prema toj odluci, međunarodna pomoć za zaštitu i spasavanje se dijeli po principu utvrđenom u procentima 62% za Federaciju BiH, 38% za Republiku Srpsku, te po 0,5% ove pomoći FBiH i RS dodjeljuju Brčko distriktu.
U skladu sa ovom odlukom, federalni dio pomoći biće raspoređen u jednakom omjeru na Federaciju BiH i 10 kantona, i to po 50%.
Raspodjelu ove pomoći prema utvrđenim procentima vršit će Vijeće ministara BiH, a na prijedlog Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spasavanje.

Lijekovi i sanitarna vozila oslobođeni indirektnih poreza

Vijeće ministara je, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, dopunilo Odluku o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane virusom korona (Covid-19).
Ovom dopunom Odluke od obračuna i plaćanja indirektnih poreza oslobađaju se lijekovi i sanitarna vozila.

Data saglasnost za korištenje Makrofinansijske podrške EK

Vijeće ministara usvojilo je Informaciju o Inicijativi za korištenje instrumenta Makrofinansijske podrške Evropske komisije Bosni i Hercegovini i dalo saglasnost da BiH pristupi ovoj inicijativi.
Takođe, Vijeće ministara BiH je saglasno je sa pismom koje je predsjedavajući Vijeća ministara, radi rokova koje je definisala Evropska komisija i potrebe za hitnošću u postupanju, uputio Evropskoj komisiji – Direktoratu za ekonomske i finansijske poslove o namjeri i interesu BiH za korištenje Makrofinansijske podrške Evropske komisije BiH.
Radi se o kreditnim sredstvima sa povoljnom kamatnom stopom, a osnovni preduslov za njihovo korištenje je zaključen aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Iznos, tranše i uslovi kredita biće dogovoreni u narednom periodu.

Koordinaciono tijelo za Trgovsku goru

Vijeće ministra BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o stanju i aktivnostima u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Čerkezovac, Trgovska gora, općina Dvor, Republika Hrvatska.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa pripremit će i Vijeću ministara BiH na usvajanje dostaviti Prijedlog odluke o imenovanju koordinacionog tijela za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.
Ministarstvo spoljnih poslova intenzivirat će diplomatske aktivnosti kako bi se sprječili pokušaji da centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada bude lociran na padinama Trgovske gore.
Izgradnja odlagališta na Trgovskoj gori, suprotno Espoo konvenciji i drugim međunarodnim aktima koje su potpisale BiH i Hrvatska, mogla bi ugroziti 250.000 stanovnika u 13 općina u slijevu rijeke Une i imala bi izrazito negativan uticaj na životnu sredinu u BiH. Istovremeno, predstavlja ozbiljan bezbjednosni problem, s obzirom da je riječ o vrlo trusnom području.