VMBiH utvrdilo Prijedlog zakona o elektronskoj identifikaciji

0
886
Sjednica Vijeća ministara BiH (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH danas je većinom glasova utvrdilo Prijedlog zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije sa oznakom ‘EI’, kao potvrdom određene usklađenosti sa legislativom Evropske unije u ovoj oblasti.
Uz približavanje standardima koji važe u EU, ovim prijedlogom zakona žele se pojednostaviti usluge građanima i poslovnoj zajednici u BiH i olakšati promet elektronskih dokumenata u javnoj upravi.
Uspostavljanjem e-Servisa ostvarit će se bolja komunikacija poslovnih subjekata, državne uprave i građana, uz smanjenje troškova poslovanja. To će doprinijeti uštedama, smanjenju sive ekonomije i korupcije. Istovremeno, omogućit će se građanima, poslovnim i drugim subjektima da svoje obaveze ili zahtjeve prema upravi obavljaju na što efikasniji način, uz minimalne troškove i broj fizičkih kontakata sa organima uprave, i to putem više različitih elektronski baziranih kanala za isporuku servisa.
Vijeće ministara danas je usvojilo i Izvještaj ‘Pregled aktivnosti donatora 2017’.
Članice Foruma za koordinaciju donatora (DCF) u BiH alocirale su ukupno 421,68 miliona eura službene razvojne pomoći (ODA) u 2017. godini, od čega su 190,73 miliona eura grantovi, a 230,94 miliona eura krediti, što je za 183,92 miliona eura ili 30,4% manje u usporedbi sa 2016. godinom.
Ukupno isplaćena sredstva ODA-e u 2017. godini iznose 424,36 miliona eura, od čega je 184,87 miliona grantova, a 239,49 miliona zajmova, što, također, predstavlja pad ukupno isplaćenih sredstava u odnosu na prethodni period.
Najveći kreditori su bili EBRD, Njemačka i Svjetska banka, dok su EU, SAD/USAID, Njemačka, Švicarska i Švedska/SIDA osigurale najviše grant sredstava.
Najveći udio međunarodne razvojne pomoći u 2017. godini izdvojen je u sektore Transport 21%, Energija 21% i u sektor Konkurentnost i inovacije l4%.