VTKBiH: Grant sredstva za predstavljanje MSP na sajmovima

0
696
Vanjskotrgovinska komora BiH uputila novi zahtjev nadležnim bh. institucijama

Vanjskotrgovinska komora (VTK) BiH počela je implementaciju projekta ‘Podrška individualnim nastupima MSP-a iz BiH na sajmovima u zemljama EU’ i poziva izvozno orijentisana mala i srednja poduzeća iz Bosne i Hercegovine iz sektora metalske i/ili elektro industrije, te drvoprerađivačke industrije da pošalju svoju aplikaciju za učešće u projektu i dodjeli grant sredstava.
Kroz projekat će biti podržano 10 kompanija, a uspješnim aplikantima – odabranim kompanijama, VTK BiH će pružiti sljedeće oblike podrške:
– Grupne konsultacije na početku projekta (pripremni sastanak za odabrane MSP);
– PR aktivnosti (objave o projektu i učesnicima na web-stranici Komore, u elektronskim i pisanim medijima);
– Individualne konsultacije sa odabranim MSP u toku njihove pripreme za individualni nastup na sajmu;
– Materijale za podršku nastupu;
– Finansijsku podršku (svakom odabranom MSP bit će obezbijeđeno sufinansiranje troškova nastupa na sajmu u EU u iznosu od najviše 5.000 KM).
Projekat ‘Podrška individualnim nastupima MSP-a iz BiH na sajmovima u zemljama EU’ je podržan u okviru Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM), kao dio projekta ‘Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH’ koji finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH, a provodi Eda – Agencija za razvoj preduzeća iz Banjaluke.
Rok za dostavu aplikacije je 13.11.2019. godine u 15,00 sati.
Pozivno pismo sa detaljnim informacijama je dostupno na: http://www.komorabih.ba/wp-content/uploads/2019/10/POZIV_Podrska-MSP-za-individualne-nastupe-na-sajmovima.pdf
Aplikacioni obrazac je dostupan na: http://www.komorabih.ba/wp-content/uploads/2019/10/aplikacioni_obrazac.docx
Za eventualna pitanja i dodatna pojašnjenja, kontakt telefon je 033 566 231.