Za finansiranje cestovne izgradnje u FBiH 153 miliona KM

0
979
Izgradnja brze ceste Prača - Goražde i dvije dionice Koridora 5C proglašeni javnim interesom FBiH

Vlada Federacije BiH je danas na sjednici u Mostaru usvojila Program utroška uplaćenog dijela sredstava ‘Kapitalni transferi javnim poduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta’ u iznosu od 153 miliona KM utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2018. godinu. Ova sredstva će biti prenesena na namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.
Putem ovog programa bit će finansirana izgradnja brze ceste Prača – Goražde, LOT 1 tunel Hranjen – faza 1, brza cesta Mostar – Široki Brijeg – Granica RH, poddionica Sjeverna obilaznica Mostar, izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica II (Bare – tunel Kobilja Glava – Hotonj) i poddionica Mihatovići – Lukavac na trasi autoceste Žepče – Tuzla.