Za nepoštivanje epidemioloških mjera, inspektor može odmah zapečatiti poslovni objekat

0
255
Skupština Kantona usvojila izmjene Zakona o inspekcijama u KS

Skupština Kantona Sarajevo je usvojila izmjene Zakona o inspekcijama KS u cilju unapređenja sistema kontrole propisanih epidemioloških mjera, odnosno uspostavljanja efikasnijeg mehanizma i djelovanja Uprave inspekcije na suzbijanju širenja zaraznih bolesti.
Prema usvojenoj izmjeni Zakona, kod pojave prirodnih i drugih nesreća, epidemija i pandemija, ako se utvrdi da subjekt nadzora postupa u suprotnosti sa donesenim naredbodavnim aktima kriznih štabova, zaključcima i odlukama vlada Kantona i Federacije BiH, kao i preporukama ovlaštenih stručnih tijela resornog ministarstva koje su naredbodavnim aktima učinjene obavezujućim, postupajući inspektor će, zbog hitnosti postupka, a u cilju zaštite zdravlja i života ljudi, odmah izreći upravnu mjeru Rješenje o privremenoj zabrani rada u trajanju od 48 sati, u ponovljenom slučaju u trajanju od osam dana, a u svakom narednom ponovljenom slučaju u trajanju od 15 dana.
Žalba na Rješenje o privremenoj zabrani rada ne odlaže izvršenje Rješenja.
Direktor Kantonalne uprave dužan je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis o načinu pečaćenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada, koji će se uskladiti sa odredbama ovog zakona.