Za održavanje 11 mostova između BiH i Srbije potrebno 6,6 miliona eura

0
763
Međudržavnim sporazumom regulisati održavanje mostova između BiH i Srbije

Vijeće ministara danas je utvrdilo Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o održavanju i rekonstrukciji cestovnih međudržavnih mostova.
Zaključivanjem ovog sporazuma bit će otklonjene dosadašnje prepreka i poteškoće u vezi sa zajedničkim održavanjem i rekonstrukcijom mostova, te osiguran kontinuirani i nesmetani promet preko mostova na granici BiH i Srbije.
Na državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nalazi se dvanaest međudržavnih graničnih mostova za koje je potrebno riješiti pitanje, ne samo redovnog načina održavanja, nego i pitanje njihove sanacije i rekonstrukcije, izuzimajući most preko rijeke Drine – Popovi/Badovinci koji je pod koncesijom i koji će biti predmet održavanja nakon isteka ugovora o koncesiji.
Preliminarno je procijenjeno da je za održavanje svih 11 mostova potrebno 6,6 miliona eura, odnosno 12,9 miliona KM, te da se na BiH odnosi ukupan iznos od 4,2 miliona KM (oko 2,1 milion eura). Ova sredstva je potrebno planirati od 2020. godine.