Za poticaje poljoprivredi i ruralnom razvoju FBiH lani dodijeljeno 117,6 miliona KM

0
155
Poljoprivrednicima je osim poticajnih sredstava bitna i redovnost isplata u vrijeme proljetne sjetve

Vlada FBiH je usvojila informaciju o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2021. godini u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava ‘Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu’ utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Program je implementiran u saradnji s kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove poljoprivrede, kantonalnim poljoprivrednim inspekcijama, federalnim poljoprivrednim zavodima u Sarajevu i Mostaru, Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Federalnim ministarstvom finansija.
Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava za ove namjene planirana je realizacija od 87 miliona KM, a utrošeno je 86.214.299,69 KM odnosno 99,1 posto. U 2021. godini je, pored ostalog, realizovano 11.205.045,55 KM za poticaje biljnoj proizvodnji i 59.049.362,36 KM za poticaje animalnoj proizvodnji, zatim 13.623.050,15 KM za ruralni razvoj i 2.109.394,77 KM za ostale vrste novčanih podrški.
Lani je odobreno ukupno 29.550 zahtjeva za novčane podrške. Tako je, između ostalog, podržan 3.541 zahtjev za biljnu i 24.634 za animalnu proizvodnju, zatim 1.136 zahtjev za model ruralnog razvoja, te 169 za ostale podrške.
U informaciji Federalnog ministarstva je navedeno da je na nivoima Federacije BiH i kantona ukupan iznos sredstava utrošen u novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju u FBiH u prošloj godini iznosio 117.605.496,95 KM.
Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i informaciju o Srednjoročnoj strategiji razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH (2015 – 2019. godina, koja je produžena do kraja 2021. godine), te njenoj primjeni u 2022. godini, odnosno sve dok se ne steknu uslovi za usvajanje nove Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja u FBiH. Generalni sekretarijat Vlade FBiH zadužen je da ovu informaciju dostavi Parlamentu FBiH uz urgenciju Domu naroda Parlamenta FBiH da što hitnije razmatra Strategiju razvoja FBiH za period 2021 – 2027. godinu, koja je podloga za izradu svih ostalih strateških dokumenata u FBiH.

Sredstva Garancijskog fonda za MSP u 2021.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o garancijama Garancijskog fonda za kreditno-garantni program mikro, malih i srednjih preduzeća i kreditno-garantni program obrtnika i ostalih samostalnih privrednih djelatnosti, te u okviru ovih programa ‘Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Regresiranje kamata – Garancijski fond’, na dan 31.12.2021. godine.
U informaciji je navedeno da je za 2021. godinu ukupan iznos izdatih garancija Fonda za programe u nadležnosti Federalnog ministarstva iznosio 23.500.801,16 KM, a ukupan iznos izdatih garancija bio je 20.273.034,52 KM.
Nakon što Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta dobije izvještaje Porezne uprave Federacije BiH i Finansijsko-informatičke agencije za 2021. godinu, pristupit će dodatnoj analizi efekata Fonda. To prvenstveno podrazumijeva uticaj Fonda na zadržavanje postojećeg i povećanje broja radnika, te analiziranje ekonomskih parametara.