Zajam EBRD-a od 10 miliona eura za nabavku tramvaja

0
613
Kreditna podrška EBRD-a za projekte poboljšanja javnog prevoza u Sarajevu

Vijeće ministara BiH prihvatio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat obnove voznog parka za javni linijski prevoz putnika – II faza, vrijedan 10 miliona eura.
Projektom se želi pospješiti zaštita prirodne okoline, jer tramvajski saobraćaj kao pogonsku enegiju koristi električnu energiju koja je ekološki prihvatljiva. Sredstva zajma namijenjena su za obnovu voznog parka, kako bi bio doveden na nivo koji će zadovoljiti stvarne potrebe korisnika.
Rok otplate zajma je 15 godina uključujući tri godine grejs perioda, uz povoljnu kamatnu stopu i alokaciju na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo.
Ovo je treći u nizu projekata poboljšanja javnog prevoza Sarajevo, za dva su već potpisani ugovori sa EBRD-om, i to prvi za nabavku novih električnih trolejbusa u iznosu 15 miliona eura i drugi za remont dvokolosječne tramvajske pruge u iznosu od 20 miliona eura.