Zajedničke socio-ekonomske reforme do 2022. uputiti VMBiH na usvajanje

0
910
Izbor projektnih prijedloga i potencijalnih korisnika vršiće Komisija koju je imenovala Vlada FBiH

Na prijedlog premijera FBiH Fadila Novalića, Vlada Federacije BiH je danas utvrdila prijedlog akta koji će biti upućen Vijeću ministara BiH za usvajanje dokumenta ‘Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019-2022’.
Na sastanku predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH sa entitetskim premijerima, održanom jučer, dogovoreno je da bi bilo veoma značajno da i Vijeće ministara BiH usvoji dokument pod istim nazivom i u istom tekstu u kome su ga 10.10.2019. usvojile vlade entiteta.
Ovaj dokument pripremljen je u saradnji s Delegacijom Evropske unije u Sarajevu, te uz podršku Ambasade Velike Britanije. On predstavlja nastavak reformskih procesa koji su definisani još kroz zajedničku Reformsku agendu za period 2015-2018. godina. Ključne reformske politike definisane u ovom dokumentu su podijeljene u četiri oblasti, a to su Održiv i ubrzan ekonomski rast, Reforma javnih preduzeća, Reforma zdravstvenog sektora i Politike koje pružaju prilike mladima i drugima kategorijama.

Pregovori u postupku medijacije sa Sekretarijatom EZ

Vlada Federacije BiH je usvojila Izvještaj Tima za pregovore BiH/ FBiH u postupku medijacije u predmetu ECS-10/18 sa Sekretarijatom Energetske zajednice od 19.12.2019. godine. Pokrenuta je inicijativa prema Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da, u skladu s Proceduralnim aktom Sekretarijata Energetske zajednice od 25.10.2016. o uspostavi Centra za rješavanje sporova i pregovaranje, od ovog sekretarijata u predmetu ECS-10/18 zatraži novi rok za dostavljanje odgovora na Otvoreno pismo ove zajednice upućeno Bosni i Hercegovini 26.3.2019. godine.
Federalni premijer je zadužen da inicijativu uputi Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Istovremeno Federalna vlada je obavezala JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da odmah pokrene nabavku usluge nezavisnog konsultanta za izradu ekonomsko-pravne studije o karakteru Garancije Federacije BiH, izdate u korist Cexim banke, u sklopu Projekta izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla na osnovu važećih bh. i federalnih propisa kao i relevantne regulative EU o sistemu državne pomoći, koja će služiti u daljem postupku pred Energetskom zajednicom.

Finansijska pomoću za PS Vitezit

Federalna vlada je danas produžila do 30.6.2020. godine važenje Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti.
Odobreno je izdvajanje 300.000 KM Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije iz ovogodišnje Tekuće rezerve Vlade FBiH Općini Vitez za ponovno pokretanje proizvodnje u PS Vitezit d.o.o. Vitez.
Izmijenjena je i dopunjena odluka programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele Tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih od poplava i klizišta, utvrđenog Budžetom FBiH za ovu godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Tako je općinama Konjic, Žepče i Zavidovići odobreno po 100.000 KM za sanaciju šteta i obnavljanje oštećene infrastrukture na njihovom području.
Donesene su dvije odluke o izdvajanju sredstava s pozicije Tekuća rezerva Vlade Federacije BiH za Općinu Olovo u visini od 200.000 KM i Općinu Žepče 130.000 KM kao finansijska pomoć.