Zaštita korisnika finansijskih usluga: Dostupnije informacije o visini naknada računa za plaćanje i olakšice socijalnim kategorijama

0
127
Agencija za bankarstvo Federacije BiH donijela nove podzakonske akte

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, te ga uputila Parlamentu FBiH na razmatranje. Donošenjem ovog zakona očekuje se unapređenje pružanja usluga platnog prometa korisnicima na osnovu povećanja transparentnosti i uporedivosti naknada koje su povezane s računom za plaćanje, kao i uspostavljanje pravila za korištenje osnovnog računa za plaćanje.
Predloženim izmjenama i dopunama, između ostaloga, utiče se na smanjenje troškova socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva. Naime, uvođenjem instituta osnovnog računa omogućit će se besplatno pružanje osnovnih usluga u platnom prometu za socijalno osjetljive kategorije. Precizirano je da će Agencija za bankarstvo FBiH propisati i urediti obavezu bankama da određene vrste i broj platnih usluga po osnovnom računu određenim socijalno ugroženim kategorijama korisnika pružaju besplatno. Riječ je o kategorijama koje, prema propisima za socijalnu zaštitu, primaju naknade kao što su invalidnine, doplatak za pomoć i njegu, naknade nezaposlenim osobama, i slično.
Kako je obrazložilo resorno federalno ministarstvo, jedan od ciljeva je i poboljšanje i razvoj unutrašnjeg tržišta bankarskih usluga stanovništvu, te jačanje tržišnog takmičenja u sektoru bankarskih usluga stanovništvu.
Listu najreprezentativnijih, odnosno najčešće korištenih platnih usluga, povezanih s računom za plaćanje utvrdit će Agencija za bankarstvo FBiH podzakonskim propisom. Korisnici će imati mogućnost uporediti ponude različitih davalaca platnih usluga i donijeti odluku o tome koji im račun za plaćanje najviše odgovara.
Davaocima platnih usluga se uvodi obaveza informisanja korisnika o naplaćenim naknadama uz račun za plaćanje. Bit će dužni najmanje jednom godišnje korisnika besplatno informisati o svim naplaćenim naknadama, uključujući i informaciju o kamatama naplaćenim za prekoračenje.
Propisani su i uslovi pod kojima banka može jednostrano raskinuti ugovor o osnovnom računu, kao i obaveze banke u slučaju tog raskida.
Danas predloženim izmjenama i dopunama, određuje se i obaveza banke da ne smije otvaranje osnovnog računa uslovljavati ugovaranjem dodatnih usluga.