Zaštita oznaka prehrambenih proizvoda u BiH

0
669
Domaćim proizvođačima omogućava se nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane, donijelo je Odluku o ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode zaštićene oznakom porijekla, geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta.
Donošenjem ove odluke omogućava se domaćim proizvođačima nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.
Na osnovu ispunjavanja uvjeta iz člana 42. Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, kao tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ovlašćuje se Organska kontrola d.o.o. Sarajevo.
Javni poziv za prijavu tijela za ocjenjivanje usaglašenosti stalno je otvoren na web-stranici Agencije za sigurnost hrane www.fsa.gov.ba
Po prijavi na Javni poziv jednog ili više tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, a na osnovu ispunjavanja uvjeta iz člana 42. Pravilnika, Agencija će pripremiti i Vijeću ministara BiH dostaviti dopunu ove odluke.
Ovom odlukom preuzimaju se odredbe dva člana Uredbe Komisije (EU) u vezi sa sistemima kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode.