Zavod za statistiku RS radi anketu o upotrebi IKT u domaćinstvima

0
186
Statistička anketa provodit će se od 25. maja do 10. juna 2023. godine

Republički zavod za statistiku RS danas počinje sprovoditi Anketu o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u domaćinstvima na teritoriji bh. entiteta Republika Srpska.
Cilj anketiranja je da se dobiju podaci o zastupljenosti informaciono-komunikacionih tehnologija, kao što je pristup različitim uređajima (računar, laptop, tablet), pristupu i učestalosti korišćenja interneta, informatičkoj pismenosti stanovništva i slično.
Anketiranje se realizuje na uzorku od 3.007 domaćinstava iz RS, pri čemu su anagažovani ovlašćeni anketari Zavoda koji će intervjuisanje obavljati telefonskim putem.
Prikupljeni podaci koristiće se isključivo za statističke svrhe. Anketa o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija predstavlja redovno istraživanje na uzorku koje se sprovodi u godišnjoj dinamici, saopćio je Zavod za statistiku RS.