ABRS: Banke su obavezne izvještavati klijente o naplaćenim naknadama

0
435
Agencija za bankarstvo RS donijela set odluka o obavezi banaka da izvještavaju klijente o naplati naknada

Agencija za bankarstvo Republike Srpske je 28. jula ove godine donijela set odluka o obavezi banaka da izvještavaju klijente o naplaćenim naknadama.
Te odluke objavljene su u Službenom glasniku RS broj 74/22, a dužne su ih primjenjivati banke sa sjedištem u Republici Srpskoj, organizacioni dijelovi banaka sa sjedištem u Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH koji posluju u Republici Srpskoj.
Usvajanjem seta odluka, Agencija za bankarstvo RS propisala je obavezu bankama da izvještajem o naknadama za usluge povezane sa platnim računom obuhvate sve naknade koje su naplatile korisniku za sve usluge koje su tom korisniku pružile. Taj izvještaj sadrži i podatke o svim kamatama koje su banke naplatile od korisnika, kao i o svim kamatama koje je korisnik ostvario.
Jedna od Odluka takođe propisuje obavezu banke da korisniku, bez naknade, dostavi ili na drugi način učini dostupnim izvještaj o svim naknadama za usluge povezane sa platnim računom, na ugovoreni način, najmanje jednom godišnje.
Nadalje, Odlukom se definiše da, u slučaju gašenja platnog računa, banka je dužna, nakon gašenja tog računa, korisniku bez odlaganja dostaviti izvještaj o naplaćenim naknadama koji se odnosi na taj platni račun, za period do dana njegovog gašenja, i to najkasnije u roku od 30 dana od dana gašenja tog platnog računa.
Iz Agencije za bankarstvo RS podsjećaju klijente banaka da na svojoj internet stranici (u rubrici ‘Za korisnike finansijskih usluga’) objavljuju izvještaj o naknadama i provizijama za usluge u poslovanju sa stanovništvom, u kojem su prikazane reprezentativne cijene bankarskih usluga svih banaka u Republici Srpskoj, omogućujući na taj način korisnicima finansijskih usluga njihovo poređenje i odlučivanje o istima.