Federacija BiH: Dobit banaka u prvom kvartalu 71,7 miliona KM

0
973
Sve banke sa sjedištem u FBiH, osim jedne, iskazale su pozitivan finansijski rezultat u prvom kvartalu 2022.

Bankarski sektor u Federaciji BiH je u prvom tromjesečju 2022. godine iskazao pozitivan
finansijski rezultat u iznosu od 71,7 miliona KM, što je za 7,3 miliona KM ili 9,3% manje u odnosu na prethodnu godinu. Sve banke sa sjedištem u FBiH, osim jedne, iskazale su pozitivan finansijski rezultat za prva tri mjeseca 2022. godine.
Ukupni kvartalni prihodi banaka iznose 313,1 milion KM i u odnosu na isti period prošle godine veći su za 22,2 miliona KM ili za 7,6%. U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 54,7%, dok operativni prihodi učestvuju sa 45,3%.
Prema izvještajnim podacima 14 komercijalnih banaka, ukupni rashodi na nivou bankarskog sektora u FBiH u prva tri mjeseca 2022. godine iznose 240,6 miliona KM i u odnosu na isti period lani veći su za 29,1 milion KM ili 13,8%. U bankama u FBiH zaposleno je 6.439 radnika što je za sedam radnika ili 0,1% više u odnosu na kraj 2021. godine.
Ukupan kapital bankarskog sektora u FBiH na kraju marta 2022. godine povećan je za 20,1 milion KM ili 0,6% u odnosu na kraj 2021. godine i iznosi 3,1 milijardu KM.
Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH, ukupna neto aktiva bankarskog sektora u Federaciji BiH zaključno sa prvim kvartalom 2022. godine iznosi 25,6 milijardi KM i za 318 miliona KM ili 1,2% je manja u odnosu na kraj 2021. godine. U strukturi aktive banaka najveće učešće imaju neto krediti (57,2%), zatim novčana sredstva (31,5%), te vrijednosni papiri (7,4%). U okviru pasive bilansa banaka najveće učešće imaju depoziti (81%) i kapital (12,2%).
Depoziti su na kraju marta 2022. iznosili 20,7 milijardi KM i smanjeni su u odnosu na kraj 2021. godine za 465,2 miliona KM ili 2,2%. Od ukupnog iznosa depozita na kraju posmatranog perioda, 1,4 milijarde KM ili 6,8% odnosi se na depozite prikupljene u organizacionim dijelovima banaka iz FBiH u RS-u i Brčko Distriktu.
Najveće učešće u sektorskoj strukturi depozita imaju depoziti stanovništva sa 49,3% i njihovo učešće je smanjeno za 1,8 procentnih poena u odnosu na kraj 2021. godine. Depoziti stanovništva na dan 31.03.2022. godine iznose 10,2 milijarde KM.
Krediti odobreni stanovništvu zaključno sa krajem marta 2022. godine iznose 7,7 milijardi KM i povećani su za 0,7% u odnosu na kraj 2021. godine, dok depoziti stanovništva bilježe smanjenje od 5,6% i iznose 10,2 milijarde KM.