Građani u FBiH će imati 10.000 KM subvencije za kupovinu električnog automobila, za hibride 5.000 KM

Subvencije će se dodjeljivati pojedincima za kupovinu novih automobila registrovanih u Federaciji BiH u 2022. godini koji imaju isključivo električni pogon i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, pokreće i električni pogon (hibridni automobili)

0
615
Vlada FBiH izdvaja milion maraka poticaja za kupovinu električnih automobila

Vlada Federacije je, na prijedlog Ministarstva energije, rudarstva i industrije, na današnjoj sjednici usvojila Program utroška sredstava tekućih transfera pojedincima, čime je pojedincima omogućeno dobijanje ukupno 1 milion KM na ime poticaja pri kupovini električnih automobila.
Namjena Programa je dodjela subvencija odnosno finansijskih sredstava pojedincima, za kupovinu novih automobila, registrovanih u Federaciji BiH za period od 1.1. do 12.12.2022. godine, koji imaju isključivo električni pogon (električni automobili) i automobila koja uz motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, pokreće i električni pogon (hibridni automobili).
Pod novim automobilom smatra se putničko vozilo koje nije bilo u upotrebi i nije nikada, nigdje, bilo registrovano. Vozila za koja se dodjeljuje subvencija su putnička s najviše devet mjesta za sjedenje, uključujući i sjedište vozača (putnička vozila).
Tehnički uslovi koje ova vozila moraju ispunjavati su da su električna s nultom emisijom C02, ili hibridna električna ‘plug-in’ vozila sa emisijom C02 manjom od od 50 g/km, odnosno hibridna vozila ‘full hybrid’ sa emisijama C02 od najviše 130 g/km.
Korisnik subvencije može biti pojedinac (fizička osoba), državljanin Bosne i Hercegovine, s prebivalištem u Federaciji BiH i s navršenih 18 godina života, koji podnese zahtjev, dostavi obaveznu dokumentaciju u skladu s javnim pozivom, i da u trenutku podnošenja zahtjeva postoje raspoloživa sredstva pređvidena budžetom, za namjenu subvencioniranja kupovine vozila, tj. u trenutku prijave ne budu već dodijeljena drugim korisnicima.
Neprihvatljivi korisnik subvencije je onaj koji je u 2022. godini već ostvario pravo subvencije za kupovinu vozila iz budžeta za 2022. godinu, bilo kojeg nivoa vlasti u FBiH.
Visina iznosa koji se dodjeljuje kao finansijski poticaj pojedincima je za električna vozila 10.000 KM, a za hibridna električna ‘plug-in’ i hibridna ‘full hybrid’ vozila po 5.000 KM.
Finansijska sredstva pojedincima moći će se dodijeliti za kupovinu, odnosno registraciju samo jednog vozila. Rječ je o grant sredstvima Federalnog ministarstva i dodjeljivat će se po Programu i raspisanom javnom pozivu.
Javni poziv za dodjelu finansijskog poticaja će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, na web stranici Ministarstva i u najmanje dva dnevna lista, a ostaje otvoren od dana objave u Službenim novinama FBiH do 12.12.2022. godine, ili do utroška planiranih 1 milion KM.