MGM Farm i Krajinagroup trebali bi nabaviti 350 hiljada vakcina za FBiH

0
222
Vlada FBiH: Bez odlaganja zaključiti ugovore o nabavci vakcina (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru prihvatila informaciju ad hoc tima za pregovore s proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima o provedenim pregovorima.
Vlada je Zavod za javno zdravstvo FBiH zadužila da, bez odlaganja, zaključi ugovore za nabavku vakcina s MGM Farm Kakanj i Krajinagroup Banja Luka. Ukupna količina vakcina koje se nabavljaju ugovorima je 350.000.
Ovim ugovorima će biti definirano da ponuđač garantuje dobro izvršenje posla, kao i da je količina prvog kontigenta najmanje 100.000 vakcina. Bit će definiran i rok isporuke prvog kontigenta i da će se plaćanje biti izvršeno tek nakon što Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH odobri upotrebu vakcine.
Zaduženo je Federalno ministarstvo zdravstva da odmah pokrene aktivnosti za preraspodjelu sredstva planiranih u Budžetu FBiH za 2021. za nabavku vakcina na Zavod za javno zdravstvo FBiH.
Premijer FBiH je ovlašten da potpiše pismo namjere za nabavku vakcina za MGM Farm i Krajinagroup.

Usvojene naredbe i preporuke Kriznog štaba Ministarstva zdravstva

Vlada FBiH je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u Federaciji na dan 8.3.2021. godine, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva je naređeno uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana računajući od 12. marta, kao dana početka njihove primjene.
Krizni štab zadužen je da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku Covid-situaciju u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.
Inače, u informaciji je navedeno da na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 151 slučaj na 100.000 stanovnika, a najveća je u Sarajevskom (474,2), Hercegovačko-neretvanskom (176,06) i Bosansko-podrinjskom (130,2).
Do 8. marta je Federalnom zavodu za javno zdravstvo prijavljeno 2.819 smrtnih slučajeva povezanih s koronavirusom.