Naredne sedmice javni poziv za subvencioniranje stambenog pitanja mladih u KS

0
304
Vlada KS osigurala 5,5 miliona KM za subvencije u rješavanju stambenog pitanja mladih

Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas Odluku o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih osoba koje nisu ostvarile pravo na ovu subvenciju od Kantona tokom prošle i ove godine, a kupile su stan ili kuću.
“Vlada je ovim ispoštovala zaključak Skupštine KS, te je Rebalansom budžeta osigurala 1.000.000 KM u svrhu podrške ovim osobama. Javni poziv ovim mladim osobama bit će raspisan početkom naredne sedmice i bit će objavljen na zvaničnoj web stranici Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS. Planirano je da bude otvoren 20 dana”, najavio je resorni ministar Enver Hadžiahmetović.
Precizirao je kako će se na njega moći prijaviti sve punoljetne osobe do 38 godina starosti, državljani BiH, sa mjestom prebivališta u Kantonu Sarajevo posljednje tri godine, a koje su kupile stan ili kuću u periodu od 03.06.2020. godine do dana objavljivanja javnog poziva, a zašto imaju zaključen notarski obrađen ugovor ili posjeduju pravosnažno odobrenje za građenje od nadležnog organa, izdato na njegovo ime, u periodu od 03.06.2020. godine, zaključno sa danom objavljivanja javnog poziva.
“Ovakvim rješenjem obuhvaćen je period od završetka mogućnosti apliciranja po javnom pozivu za 2020. godinu do dana objavljivanja javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih”, pojasnio je ministar Hadžiahmetović.
Odlukom je propisano da će svim podnosiocima zahtjeva sa konačne liste kandidata, koji ispunjavaju propisane uslove, biti isplaćena novčana sredstva u jednakom iznosu, koji se dobije kada se ukupna sredstva obezbijeđena u Budžetu KS za ovu namjenu podijele sa brojem kandidata sa konačne liste, s tim da taj iznos ne može biti veći od 10.000 KM.
Ovom odlukom se omogućava subvencioniranje kupovine i korištenog stana ili kuće, kao i izgradnja kuće ili stana.
Među propisanim uslovima za dodjelu subvencije su i da podnosilac zahtjeva i njegov bračni ili vanbračni partner nemaju na drugi način riješeno stambeno pitanje, kao i da nisu bili vlasnici stana ili kuće koju su otuđili pravnim poslom, te da prodavac stana ili kuće nije roditelj, brat ili sestra podnosioca zahtjeva ili roditelj, brat ili sestra njegovog bračnog ili vanbračnog partnera.
Uslov je i da kupoprodajna cijena stana ili kuće ne prelazi iznos od 150.000 KM, te da podnosilac zahtjeva nije ostvario pravo po nekom od projekata Ministarstva za predinvestiranje u poticajnu stanogradnju.
“Ukoliko su ugovor o kupoprodaji stana ili kuće kao kupci zaključila dva lica, podnosilac zahtjeva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, može biti samo jedno od njih, uz obavezu da drugi kupac da izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa, da je saglasan da on bude podnosilac zahtjeva”, navedeno je u odluci Vlade KS.