Poslodavci i Sindikat metalaca traže od Vlade i Parlamenta FBiH rasterećenje cijene rada

0
643
Na domaćem tržištu promet industrije je porastao za 0,3%, a na ino-tržištu pao za 3,3%

Udruženja poslodavaca FBiH i Sindikat metalaca FBiH uputili su otvoreno pismo Vladi i Parlamentu FBiH kojim traže hitno rasterećenje cijene rada što će omogućiti značajno povećanje najniže plate u Federaciji BiH.
U pismo se podsjeća da su UPFBiH i Sindikat metalaca FBiH ispregovarali kolektivni ugovor za djelatnost metalske industrije koji će biti potpisan 05.08.2021. godine. Obje strane su saglasne da je UPFBiH prihvatajući prijedlog Sindikata metalaca o iznosu najniže satnice za metalski sektor napravilo najveći mogući ustupak.
Objektivno prostor za dalje povećanje minimalne satnice apsolutno ne postoji, ukoliko hitno ne dođe do smanjenja opterećenja cijene rada i ispravljanja disbalansa koji postoji kod plata u javnom i prihvatnom sektoru, koji u ovome trenutku iznosi 1:2 u korist javnog sektora.
“Zato insistiramo i zajednički vas pozivamo da što prije usvojite zakon o doprinosima FBiH čijim odredbama će biti definirano da doprinosi na platu mogu iznositi maksimalno do 30% i Zakon o porezu na dohodak. Poslodavci su se ranije obavezali da će sva sredstva koje firme uštede po ovom osnovu biti iskorištena za povećanje plata zaposlenih.
Također insistiramo na hitnom usvajanju izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit FBiH kojim se reinvestiranje oslobađa plaćanja poreza na dobit. Insistiramo i na hitnom usvajanju izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak FBiH, u kojem će biti značajno povećan neoporezivi dio plate za radnike. Hitnim usvajanjem ovih zakona stvara se prostor za značajno povećanje najniže plate u FBiH, pri čemu neće doći do značajnijeg smanjenja priliva sredstava u budžetske i vandbudžetske fondove FBiH”, navodi se u otvorenom pismu.
Navodi se i da su porezi i doprinosi na plate u Federaciji BiH u ovome trenutku najveći u Evropi, što u značajnoj mjeri otežava poslovanje kompanijama, smanjuje konkurentnost, investiranje u nove pogone, otvaranje novih radnih mjesta, te dalji rast i razvoj privrede.