Prihvaćena Strategija zapošljavanja u Federaciji BiH do 2030.

Strategijom se želi omogućiti uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada

0
87
Delić: Sva potrebna dokumentacija je navedena u javnom pozivu

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Ministarstva rada i socijalne politike prihvatila Strategiju zapošljavanja u Federaciji BiH (2023-2030), koja će biti upućena Parlamentu Federacije BiH na usvajanje.
Tim povodom federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pojasnio je da važnost ovog dokumenta za Federaciju BiH.
“Strategija zapošljavanja je ključni, temeljni dokument na kojem će se temeljiti programi i politike zapošljavanja u Federaciji za sljedećih sedam godina. Kroz ovu strategiju nastojat ćemo ispuniti četiri uža strateška cilja kojima je krajnji ishod povećanje lične zapošljivosti. Putem dodatne profesionalne edukacije i prekvalifikacije nastojat ćemo uskladiti znanja i potrebne vještine sa zahtjevima tržišta rada kako bi svi imali priliku tražiti posao ovdje, a ne preko granice, čak i kad su obrazovanjem ospsobljeni za jedan posao, a na tržištu izražene potrebe za drugim zanimanjima. Brzim programima prekvalifikacije predviđenim kroz programe i mjere aktivnih politika zapošljavanja nastojat ćemo prevazići taj jaz između ponude i potražnje na tržištu rada“, rekao je Delić.
Ministar je istakao da je jedan od važnih ciljeva ove strategije omogućiti uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada.
“U saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada pokrenuli smo aktivnosti na provođenju Garancije za mlade, novog modela zapošljavanja za tzv. NEET generaciju – mlade do 30 godina koji nemaju zaposlenje, a i nisu više u sistemu obrazovanja. Sa UN Women radimo na realizaciji preporuka Osnovne studije za ekonomiju brige koja prepoznaje visoku neaktivnost žena na tržištu rada i to zbog obaveza koje spadaju u kategoriju poslova brige, odnosno neplaćenih poslova u porodici i domaćinstvu. Ova strategija nam daje polazište za provođenje programa aktivnih mjera zapošljavanja tih kategorija u društvu i to putem programa i politika koje ćemo zasnivati na Strategiji. To će doprinijeti većoj zapošljivosti i ujedno smanjenju siromaštva, odlaska mladih i, nadamo se, dugoročno oporavku društva“, izjavio je ministar Delić.
Proces pripreme Strategije zapošljavanja odvijao se kroz horizontalnu i vertikalnu koordinaciju nadležnih institucija u sferi politike zapošljavanja. Horizontalna koordinacija i usklađivanje se odnosi na koordinaciju odgovornosti i procesa institucija, kao i usklađivanje strateških dokumenata, odnosno usklađivanje Strategije zapošljavanja sa Strategijom razvoja Federacije BiH (2021-2027) i sektorskih strategija na istom nivou upravljanja u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, prema zajedničkim razvojnim ciljevima.
Također, Strategija zapošljavanja je izrađena i u skladu s glavnim međunarodnim dokumentima koji su relevantni za Federaciju u području politike zapošljavanja. Izrada Strategije zapošljavanja u FBiH (2023-2030) predviđena je i Programom rada Vlade FBiH s ciljem unaprjeđenja oblasti zapošljavanja u Federaciji.
Kako je obrazloženo, dokument se sastoji iz tri dijela. U prvom dijelu govori se o situaciji na tržištu rada u FBiH, u drugom dijelu se razrađuju utvrđene opcije politike usmjerene na saniranje izazova u sferi zapošljavanja, a u trećem dijelu govori se o operativnim aspektima koji se odnose na provedbu politike zapošljavanja.
Opći cilj dokumenta je promovirati mogućnost dostojanstvenog rada za sve koji žive u FBiH. Vizija u osnovi ovog cilja je inkluzivno tržište Federacije BiH koje svima daje priliku da realizuju svoj potencijal i povećaju životni standard. Na današnjoj sjednici utvrđen je i Prijedlog odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH (2023-2030).