Šta se mijenja u Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u FBiH

Jednom od izmjena je procenat od 70 posto za izdvajanje u stambene fondove za jedinice lokalne samouprave smanjen na 30 posto

0
761
Prosječna cijena po m² u trećem kvartalu 2023. na godišnjem nivou je veća za 4 posto

Vlada FBiH na današnjoj sjednici je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.
Jednom od izmjena je procenat od 70 posto za izdvajanje u stambene fondove za jedinice lokalne samouprave smanjen na 30 posto, pri čemu se vodilo računa o zaštiti njihove imovine i pravnih interesa na najbolji mogući način, a da istovremeno funkcija fonda ne bude ugrožena.
Izmijenjen je i član 39e. Prema novopredloženom rješenju, nosiocu prava koji je zaključio pravno obavezujući ugovor, a napustio je stan u FBiH i nakon toga iz istog stambenog ili novoosnovanih stambenih fondova oružanih snaga država nastalih iz bivše SFRJ stekao novo stanarsko ili pravo koje odgovara tom pravu, sticanjem novog stana raskida se ugovor o otkupu stana u FBiH, te nema prava na njegov povrat niti na upis prava vlasništva.
Nosilac prava koji je zaključio pravno obavezujući kupoprodajni ugovor iz člana 39 stav 1 Zakona, a koji je nakon 14.12.1995. godine ostao u službi u oružanim snagama izvan teritorija BiH i nije stekao novo stanarsko ili tome odgovarajuće, umjesto upisa prava vlasništva po zaključenom ugovoru ima pravo na naknadu od FBiH u iznosu od 1.000 KM po kvadratnom metru stana, umanjenu za amortizaciju po stopi od jedan posto godišnje.
Pravo na ovu naknadu ostvaruje nosilac prava iz pravno obavezujućeg ugovora kojem je zahtjev za vraćanje stana odbijen.
Nosilac stanarskog prava ili član njegovog porodičnog domaćinstva koji nije zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana i nije stekao novo stanarsko ili pravo koje odgovara tom pravu, a čiji je zahtjev za povrat stana odbijen u skladu sa članom 3a. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, ima pravo na naknadu od FBiH. Naknade će biti isplaćene u dvije jednake godišnje rate, a zahtjev za naknadu podnosi se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Federalno ministarstvo prostornog uređenja je, u postupku pripreme ovog zakonskog rješenja, osiguralo saglasnost Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH, kao i uvažilo značajan dio sugestija općina.