U BiH krajem novembra 2018. bilo više od 435 hiljada nezaposlenih

0
1879
U BiH je u avgustu ove godine bilo 360.434 registriranih nezaposlenih, od toga 209.428 žena

U Bosni i Hercegovini je zaključno sa novembrom 2018. bilo 435.358 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 2.425 osoba ili 0,55 posto.
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 243.413 ili 55,91 psto su žene, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 232 osobe (0,07%), u Republici Srpskoj za 1.793 osoba (1,81%) i u Brčko distriktu za 400 osoba (4,04%).
U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.11.2018. godine bilo je: NKV radnika 118.913 ili 27,31%, PKV 7.180 ili 1,65%, KV 139.728 ili 32,10%, VKV 1.914 ili 0,44%, NSS 1.040 ili 0,24%, SSS 123.522 ili 28,37%, VŠS 6.566 ili 1,51% i VSS 36.495 ili 8,38%.
Dakle, najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe satrećim stepenom obrazovanja – KV radnici 32,10%, te radnici sa SSS 28,37%.
U novembru 2018. je brisano ukupno 16.950 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 9.976 osobe. Istovremeno je za 8.420 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.770 novih radnika.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u oktobru 2018. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 813.205, a od toga je 346.520 žena. U odnosu na septembar 2018. broj zaposlenih osoba povećao se za 0,6%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,6%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za oktobar 2018. iznosila je 35,0% i u odnosu na septembar 2018. godine smanjila se za 0,3 postotnih poena.