Usvojen Razvojno-investicijski program institucija BiH do 2025.

0
119
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH je danas na prijedlog Ministarstva financija i trezora usvojilo Program javnih investicija / Razvojno-investicijski program institucija Bosne i Hercegovine za periodu 2023 – 2025. godina.
Ovaj program omogućava bolje korištenje budžetskih sredstava i pristup stranim izvorima financiranja te predstavlja temelj za izradu kapitalnih rashoda institucija BiH.
Za period 2023 – 2025. planirano je 279 projekata, ukupne vrijednosti dvije milijarde i 619,66 miliona KM, оd čega se jedna milijarda i 315,23 miliona KM odnosi nа 133 projekta u implementaciji, 64,76 miliona KM nа 23 odobrena projekata, а milijardu i 239,67 miliona KM nа 123 kandidirana projekta.
Vrijednost projekata koji direktno pridonose socioekonomskom razvoju i koji su svrstani u Razvojno-investicijski program iznosi milijardu i 31,21 milion KМ, dok je vrijednost ostalih projekata milijardu i 588,44 miliona KМ.
Od ukupne vrijednosti svih projekata, dvije milijarde i 69,42 miliona KM se odnosi nа ulaganja u kapitalne projekte, а 550,24 miliona KM nа ulaganja u institucionalne projekte.

Priprema popisa poljoprivrede u BiH

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Agencije za statistiku BiH donijelo Odluku o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu Akcijskog plana za pripremu, provedbu i diseminaciju rezultata popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini 2023. – 2026.
Prethodno je usvojena Informacija o potrebi pripreme, provedbe i diseminacije rezultata popisa poljoprivrede u BiH 2023. – 2026.
Na ovaj način su pokrenute aktivnosti u pravcu ispunjavanja prioriteta iz Sporazuma o europskom partnerstvu koji naglašava kako BiH mora ojačati prikupljanje i obradu poljoprivrednih statističkih podataka sukladno standardima i metodologijama EU-a.
Posljednji popis poljoprivrede u SRBiH rađen je 1960. godine, a Bosna i Hercegovina je trenutno jedina zemlja u Evropi koja nema osnovnih strukturnih podataka о poljoprivrednim gospodarstvima, odnosno nema proveden sveobuhvatni popis poljoprivrede.

Digitalizacija javnih RTV servisa

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, usvojilo je Informaciju o statusu projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini u kojoj se navodi da je u toku međunarodni postupak javne nabave opreme za 2 i 3 fazu digitalizacije.
Prethodno su javni RTV servisi u BiH dostavili specifikaciju opreme za drugu i treću fazu digitalizacije, a Ministarstvo komunikacija i prometa raspisalo međunarodni poziv za njezinu nabavu, čime je nastavljen Projekt digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u BiH.
Javno otvaranje ponuda održano je 5.4.2023. godine, a pristigle su dvije ponude, od grupe ponuđača Sirius 2010 Banja Luka – Odašiljači i veze Zagreb i grupe ponuđača Mibo komunikacije Sarajevo – Roaming Networks Banja Luka – Unis Telekomunikacije Mostar – Flame Data Technologies Otopeni (Rumunija).
Prema Informaciji, na programu posebne namjene – Projekt digitalizacije, ukupno raspoloživa neutrošena namjenska sredstva za realizaciju ovog projekta iznose 29.876.699,99 KM, od čega su budžetska sredstva 9 miliona KM, sredstva RAK-a 12.126.699,99 KM i UMTS sredstva 8,75 miliona KM.