Utvrđen Prijedlog budžeta FBiH za 2022. od 5,53 milijarde KM

0
298
Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2022. je veći za 53,8 miliona KM u odnosu na 2021. godinu

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2022. godinu u iznosu od 5.535.108.213 KM i veći je za 53,8 miliona KM u odnosu na 2021. godinu.
Strukturu predloženog Budžeta za 2022. godinu karakterizira rast poreznih prihoda, posebno iz doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje, te od indirektnih poreza. Na drugoj strani, planiran je porast iznosa kapitalnih transfera i izdataka za nabavku stalnih sredstava.
Ukupni prihodi od poreza projicirani u Budžetu za 2022. iznose 3.947,6 miliona KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 441,5 miliona KM ili 13 posto. Posebno se to odnosi na prihode koji se prikupljaju iz doprinosa za PIO, koji su planirani u iznosu od 2.219 miliona KM, te prihode od indirektnih poreza s jedinstvenog računa od 1.661,6 miliona KM. Primici od finansijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 920 miliona KM.
Na strani rashoda su izdaci za materijal, sitni inventar i usluge povećani za 41,5 miliona KM u odnosu na 2021. godinu, a u okviru ovoga se najznačajnije povećanje od 30 miliona KM odnosi na nabavku vakcina protiv Covid-19.
Tekući transferi i drugi tekući rashodi su za 2022. planirani u iznosu od 3.695,1 miliona KM i veći su za jedan posto u odnosu na 2021. godinu.
U dijelu kapitalnih transfera, koji su u Budžetu Federacije BiH za 2022. godinu planirani u ukupnom iznosu od 300 miliona KM, što je povećanje od 32% u odnosu na 2021. godinu, najveće povećanje se odnosi na kapitalne transfere javnim preduzećima. Najznačajniji transferi su za izgradnju autocesta i brzih cesta 229,3 miliona KM (83% više u odnosu na 2021. godinu), za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture 5 miliona KM, za unaprjeđenje zračnog prometa 6 miliona KM, te 19,7 miliona KM za JP Aerodrom Bihać.
Vlada FBiH je, također, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH. Takođe, utvrđen je
i Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2022. godinu.
Sva tri danas utvrđena prijedloga upućena su Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku.