Izmjene Zakona o radu u FBiH: Radnici će se moći obratiti poslodavcu za povredu radnih prava

0
167
Predloženim izmjenama provodi se presuda Ustavnog suda FBiH

Federalna vlada danas je utvrdila i Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radu.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u obrazloženju je navelo da se predloženim izmjenama zakona provodi presuda Ustavnog suda Federacije BiH od 26.2.2020. godine kojom je utvrđeno da član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu nije u saglasnosti sa Ustavom FBiH kada je riječ o zaštiti prava iz radnog odnosa.
Tako je dosadašnja odredba po kojoj je radnik ‘dužan’ obratiti se poslodavcu u propisanom roku ukoliko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo iz radnog odnosa, zamijenjena riječju ‘može’.
Također, riječi ‘osim u slučaju otkaza ugovora o radu u skladu sa ovim zakonom’ zamijenjene su riječima ‘osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa’, kada je riječ o zahtjevu radnika za zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.