Vlada FBiH: U 2021. planirano zaduženje od 2,05 milijarde KM

0
280
Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO (Foto: Arhiv)

Usvojivši Plan zaduživanja za 2021. godinu, Vlada Federacije BiH je zadužila Ministarstvo finansija da ovaj dokument objavi na svojoj internet stranici, a Generalni sekretarijat da ga proslijedi Parlamentu FBiH radi informiranja.
Godišnji plan zaduživanja urađen je sukladno smjernicama i ciljevima definiranim Strategijom upravljanja dugom Federacije BiH za period od 2021. do 2023. godine, a obuhvaća planove finansiranja utvrđene Budžetom FBiH za 2021. godinu, kao i kapitalna ulaganja utvrđena Programom javnih investicija FBiH 2021-2023. godina.
Na temelju potreba identificiranih Budžetom FBiH za 2021. godinu i Programom javnih investicija (PJI) 2021-2023. godina, u 2021. godini je planirano angažiranje sredstava u ukupnom iznosu od 2 milijarde i 52,68 miliona KM.
U ovoj godini bruto potrebe za vanjskim finansiranjem iznose 1 milijarda i 432,68 miliona KM, pri čemu se 791,72 miliona KM odnosi na finansiranje kapitalnih projekata definiranih PJI.
Unutarnje zaduživanje planirano je u iznosu od 620 miliona KM. Izbor zaduženja kratkoročnim i dugoročnim instrumentima duga zavisi, prije svega, od strateških ciljeva i Strategijom upravljanja dugom definisanih načela zaduživanja na domaćem tržištu, uvažavajući, pri tom, i preferencije investitora, te njihovu izloženost prema Vladi FBiH. Prilikom izbora instrumenata posebno će biti vođeno računa o riziku refinanciranja, uzimajući u obzir otplatni profil postojećeg unutarnjeg duga Vlade FBiH.