Vlada FBiH utvrdila dopune zakona o prodaji stanova sa stanarskim pravom

0
1326
Sjednica Vlade Federacije BiH u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Jedna od temeljnih novina odnosi se na smanjenje sa 70 posto na 30 posto sredstava ostvarenih prodajom stanova koje su općine obavezne doznačavati kantonalnim fondovima za izgradnju stanova za članove obitelji šehida i poginulih branitelja, ratne vojne invalide, razvojačene branitelje i prognane osobe.
Nova je i odredba po kojoj nositelj prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor, a napustio stan u FBiH i nakon toga iz istog stambenog ili novoosnovanih stambenih fondova oružanih snaga država nastalih iz bivše SFRJ stekao novo stanarsko ili pravo koje odgovara tom pravu, te je stjecanjem novog stana raskinut ugovor o otkupu stana u FBiH, i nema pravo na povrat stana ni prava upisa vlasništva nad tim stanom, sada ima pravo na naknadu od Federacije BiH, u iznosu sredstava uplaćenih po ugovoru uvećanih za pripadajuću kamatu po viđenju.
Nositelju prava iz kupoprodajnog ugovora koji je nakon 14.12.1995. godine ostao u službi u oružanim snagama izvan teritorija BiH, a nije stekao novo stanarsko ili pravo koje odgovara tome pravu, umjesto upisa prava vlasništva po zaključenom ugovoru ima pravo na naknadu od FBiH utvrđenu u skladu sa člankom 18. Zakona, umanjenu za amortizaciju po stopi od jedan posto godišnje.
Isto pravo ima i nositelj stanarskog prava ili njegov bračni drug koji nije zaključio pravno obvezujući ugovor o otkupu, a nije stekao novo stanarsko ili pravo koje odgovara tom pravu, a čiji je zahtjev za povrat stana odbijen u sukladno članku 3a. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima.
Nositelj stanarskog prava ili njegov bračni drug koji nije zaključio pravno obvezujući ugovor o otkupu stana, a stekao je novo stanarsko ili pravo koje odgovara tom pravu, nema pravo na povrat stana niti na naknadu od Federacije BiH.
Naknade će biti isplaćene u dvije jednake godišnje rate, a zahtjev za naknadu podnosi se u roku od šest mjeseci od stupanja Zakona na snagu.
Pravo na zamjenske stanove, osim bivših vlasnika i njihovih zakonskih nasljednika, imaju i pravne osobe koje su upisane kao bivši vlasnici nacionaliziranih stanova, kao i pravne osobe koje su pravni sljednici upisanih bivših vlasnika i koje imaju pravo da zastupaju i predstavljaju bivše vlasnike.
U postupku pripreme novog zakona, Federalno ministarstvo prostornog uređenja je osiguralo suglasnost Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH, koje je 15.12.2017. dostavilo zaključke kojima ističe da postoji zakonski i ustavni temelj za izvršenje odluka domaćih i međunarodnih sudova, te da podržava donošenje ovog zakona.
Federalnom ministarstvu su mišljenja, prijedloge i sugestije dostavili Grad Mostar i općine Breza, Bugojno, Kakanj, Bosanska Krupa, Sanski Most, Jajce, Ključ, Novo Sarajevo, Centar Sarajevo i Stari Grad Sarajevo.

Podržana inicijativa za kredit od 3 miliona eura

Vlada FBiH je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta IX transverzala – poddionica III (Rondo – Ulica Safeta Zajke, zajedno sa vezom IX transverzale s LOT-om 2C Sarajevske obilaznice) u iznosu od 3 miliona eura.
Prihvatila je i informaciju o ovom kreditu, kao osnova za vođenje pregovora, te zadužila Federalno ministarstvo finansija, te ministarstva finansija i saobraćaja Kantona Sarajevo da u tim za pregovore o imenuju ovlaštene predstavnike.
Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om, s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja, za koji će krajnji dužnik biti Kanton Sarajevo.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here