Najniža neto plata u RS za 2021. godinu iznosi 520 KM

0
1086
Vlada RS je usvojila i Strategiju privlačenja stranih investicija za period 2021-2027.

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici donijela je Odluku o najnižoj plati u ovom bh. entitetu za 2021. godinu.
Najniža plata u Republici Srpskoj za 2021. godinu utvrđuje se u visini od 520 KM i predstavlja platu nakon oporezivanja (neto zarada), saopćeno je.
Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate iz ove odluke.
Članom 127. Zakona o radu propisano je da najnižu platu u RS utvrđuje Vlada Republike Srpske na prijedlog Ekonomsko-socijalnog savjeta u posljednjem kvartalu tekuće za narednu godinu. Ukoliko Ekonomsko-socijalni savjet ne utvrdi prijedlog odluke o najnižoj plati, odluku donosi Vlada RS, imajući u vidu kretanje plata, rast proizvodnje i životnog standarda.
Vlada RS donijela je i Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 301.558,12 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 169 radnika iz 19 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.
Vlada RS donijela je i Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave za period juli-septembar 2020. u iznosu od 750.000 KM.
Vlada RS donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave za period oktobar-decembar 2020. u iznosu od 750.000 KM.
Vlada RS donijela je Rješenja o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve, u iznosu od 100.000 KM, za podršku humanitarne akcije ‘S ljubavlju hrabrim srcima’, za osnivanje prve Banke humanog mlijeka u RS.