Za zbrinjavanje otpada u Mostaru 5 miliona eura

0
187
Sredstva su namijenjena provođenju Plana prilagođavanja za deponiju Uborak – Buđevci

Vijeće ministara BiH usvojio je danas Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Upravljanje čvrstim otpadom Mostar) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), vrijedan 5 miliona eura.
Ovaj projekat usko je povezan sa još dva projekta usmjerena na adekvatno zbrinjavanje otpada u gradu Mostaru u korist svih stanovnika grada.
Sredstva su namijenjena provođenju Plana prilagođavanja za regionalnu deponiju Uborak – Buđevci, uključujući zatvaranje i saniranje postojeće plohe za odlaganje otpada, izgradnju nove plohe i prečistača procjednih voda s deponije.
Zajam je alociran na Federaciju BiH, a krajnji korisnik će biti Grad Mostar, s rokom otplate od 15 godina, uz tri godine grejs perioda.
Realizacija ovog projekta od životnog značaja je za grad Mostar i lokalnu zajednicu, posebno za naselje Vrapčići.