Addiko Bank: Evropski sud pravde nije proglasnio ništavnost valutne klauzule u CHF

0
1507
Addiko Bank Sarajevo će ostvarenu dobit iz 2021. od 14,63 miliona KM isplatiti kao dividendu

Informacija o navodnoj presudi Evropskog suda pravde o ništavnosti valutne klauzule u švicarskim francima (CHF) koja je juče plasirana u pojedinim medijima u potpunosti je netačna, saopćeno je iz Addiko Banke.
Evropski sud pravde je, po žalbi klijenata, razmatrao da li je banka u Rumuniji trebala adekvatno informisati klijente o rizicima valutne klauzule, te i znio stav da je Banka trebala pružiti dovoljno informacija klijentima. Procjenu da li su banke pružale adekvatne informacije Evropski je sud pravde ostavio da utvrđuju lokalni sudovi.
U saopćenju Addiko Banke se dalje navodi da su sudovi u Bosni i Hercegovini već vršili procjenu informisanosti klijenata o rizicima valutne klauzule prilikom ugovaranja kredita sa valutnom klauzulom, ali i zakonitosti valutne klauzule. Ova pitanja su razmatrana i na Vrhovnim sudovima FBiH i RS tokom proteklih godina.
U RS prvostepeni i drugostepeni sudovi su sami zauzeli stav i izgradili praksu da odbijaju tužbeni zahtjev vezan za valutnu klauzulu, uz obrazloženje da je valutna klauzula uobičajena ugovorna/bankarska klauzula, koja štiti obje ugovorne strane i nosi elemente aleatornosti za obje strane i na čije posljedice niti jedna ugovorna strana ne može utjecati. Vrhovni sud RS je 30.5.2017. potvrdio ovakav stav drugostepenog suda i potvrdio zakonitost valutne klauzule, čime je pravna praksa u RS u vezi sa ovom tematikom zaokružena (ujednačena na sva tri sudska stepena). U svom obrazloženju u vezi informisanosti klijenta Vrhovni sud RS navodi da su klijentici ‘u vrijeme zaključenja ugovora bile poznate pravne posljedice ugovaranja valutne klauzule u švajcarskim francima i ekonomske posljedice zaključenja ugovora (da će rata kredita zavisiti od kretanja ove valute)’.
Vrhovni sud Federacije BiH, postupajući u predmetu br. 58 O P135023 16 Spp, 25.5.2016. iznio je pravna shvatanja da ugovori o kreditu zaključeni između fizičkih lica i banaka u švicarskim francima, čija je isplata izvršena u KM, u kojoj se vrši otplata anuiteta i plaćanje kamata, predstavljaju ugovore sa valutnom klauzulom, da je Zakonom o deviznom poslovanju u FBiH predviđena mogućnost zaključenja ovakvih ugovora između domaćih fizičkih lica i banaka, pa se ne radi o ništavnom pravnom poslu, te da je Odredba Ugovora o kreditu koja se odnosi na promjenjivu kamatnu stopu koja sadrži tačno određenje fiksnog i varijabilnog dijela kamatne stope dovoljno odrediva s aspekta predmeta obaveze, pa ne predstavlja ništavnu odredbu u smislu člana 47. Zakona o obligacionim odnosima.
Na osnovu naprijed navedenog jasno se da zaključiti da su krediti sa valutnom klauzulom u potpunosti dozvoljeni zakonskom regulativom u BiH, a što je potvrđeno i odlukama najviših sudskih instanci u zemlji.
U saopćenju Addiko Banke se navodi da Udruženje Švicarac svjesno zanemaruje ove činjenice i konstantno spominje navodnu nezakonitost valutne klauzule, obrazlažući to čak i sudskim praksama drugih zemalja, iako je domaće zakonodavstvo, uključujući i najviše organe sudske vlasti izričito potvrdilo zakonitost ove klauzule.

Šta stoji u presudi Suda EU

Sud Evropske unije donio je danas u predmetu C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i dr. Banca Românească, historijsku presudu za sve dužnike u švicarskim francima.
U presudi se navodi da, kada finansijska institucija odobrava kredit u stranoj valuti, ona mora zajmoprimcu pružiti dovoljno informacija, kako bi mu omogućila donošenje razborite i inforimirane odluke. Pružalac usluga mora korisniku saopćiti sve relevantne informacije kako bi on mogao ocijeniti ekonomske posljedice takve odredbe na svoje finansijske obaveze, što nije bio slučaj, kako u Rumuniji, tako i kod nas. Ova presuda vrlo je značajna jer se radi o presudi Suda EU, a čije su presude obavezujuće za sve sudove država članica EU, prenijeli su mediji u BiH.
Kemal Duraković, predsjednik udruženja Švicarac ohrabren je ovom presudom, te podsjeća da je BiH potpisnik sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju a što znači da sve zakonske regulative EU mora preuzeti i prihvatitit BiH.