Aprilske boračke naknade u FBiH biće uvećane: Utvrđeni koeficijenti i osnovica za obračun isplate

0
433
Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje Budžeta FBiH iznosili su 2.795,46 miliona KM

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, donijela četiri odluke koje se odnose na mjesečne naknade pripadnika boračkih populacija.
Ovim odlukama je omogućeno da aprilske naknade koje se isplaćuju 10. maja, biti uvećane kako je to utvrđeno nedavnim izmjenama zakona.
Jednom od odluka utvrđen je koeficijent 1 (jedan) za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za period april – decembar 2022. godine. Također, za isti period je utvrđena i osnovica za isplatu ovih mjesečnih novčanih naknada u iznosu od 730 KM.
Za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja u Budžetu FBiH za 2022. godinu obezbijeđeno je 17 miliona KM.
Danas su utvrđeni i koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu, te osnovica od 910 KM za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH za period april – decembar 2022. godine (invalidnina). za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH (invalidnina) za period april – decembar 2022. godine
U ovogodišnjem Budžetu FBiH je kroz tekući transfer pojedincima – za invalidnine obezbijeđeno 271.685.000 KM.