Banke u FBiH za devet mjeseci 2022. ostvarile dobit od 295,1 milion KM

0
644
Sve banke u FBiH pozitivno poslovale, ostvarena neto dobit od 295,1 milion KM

Bankarski sektor u Federaciji BiH je u prvih devet mjeseci 2022. godine poslovao s neto dobiti od 295,1 milion KM, što je za 31,2 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine (dobit iznosila oko 264 miliona KM). Sve banke (14) sa sjedištem u FBiH su iskazale pozitivan finansijski rezultat za prvih devet mjeseci 2022. godine.
Prema izvještajnim podacima banaka, u periodu januar-septembar 2022. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 988 miliona KM i u odnosu na isti period lani (poslovalo 15 banaka) veći su za 80,3 miliona KM ili za 8,7%.
U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 52,5%, a operativni prihodi sa 47,5%. U odnosu na isti period prošle godine, došlo je do smanjenja učešća prihoda od kamata i sličnih prihoda za 4,3 procentna poena, koliko iznosi povećanje učešća operativnih prihoda.
Ukupni rashodi banaka u FBiH u prvih devet mjeseci 2022. iznosili su 700,7 miliona KM i u odnosu na isti period lani veći su za 49,9 miliona KM ili 7,7%.
U strukturi ukupnih rashoda, dominiraju nekamatni rashodi sa učešćem od 88,3%, dok rashodi od kamata i slični rashodi učestvuju sa 11,7%. U odnosu na isti period prošle godine, povećano je učešće nekamatnih rashoda za 2,2 procentna poena, za koliko je smanjeno učešće rashoda od kamata, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH (FBA).
Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH zaključno sa krajem septembra 2022. iznosila je 27 milijardi KM i za 1,1 milijardu KM ili 4,1% je veća u odnosu na kraj 2021. godine. U strukturi aktive banaka najveće učešće imaju neto krediti (56,3%), zatim novčana sredstva (32,5%), te vrijednosni papiri (7,4%). U okviru pasive bilansa banaka najveće učešće imaju depoziti (82,3%), zatim slijedi kapital (12,2%).
Depoziti banaka u FBiH krajem trećeg kvartala 2022. iznosili su 22,2 milijarde KM i povećani su u odnosu na kraj 2021. godine za 990,4 miliona KM ili 4,7%.
Najveće učešće u sektorskoj strukturi depozita imaju depoziti stanovništva sa 47,3% i njihovo učešće je smanjeno za 3,8 procentnih poena u odnosu na kraj 2021. godine. Depoziti stanovništva krajem septembra 2022. iznosili su 10,5 milijardi KM.
Krediti odobreni stanovništvu iznosili su 7,9 milijardi KM i povećani su za 4,4% u odnosu na kraj 2021. godine, dok depoziti stanovništva bilježe smanjenje od 3,1% i sa 30.09.2022. godine iznose 10,5 milijardi KM.
Ukupan kapital banaka, na dan 30.09.2022. godine iznosio je 3,3 milijarde KM i povećan je za 172,3 miliona KM ili za 5,5% u odnosu na kraj 2021. godine.
Na nivou bankarskog sektora u FBiH krajem septembra 2022. bilo je zaposleno 6.390 radnika što je manje za 42 radnika ili 0,7% u odnosu na kraj 2021. godine.