BiH: BDP u 2020. iznosio 35,4 milijardi KM, godišnji pad 3,2%

0
388
Najveći realni rast BDP-a zabilježen je u području Informacije i komunikacije, za 7,9%

Bruto domaći proizvod Bosne i Hercegovine, prema rashodnom pristupu*, procijenjen je za 2020. godinu u iznosu od 35 milijardi i 435,7 miliona KM, što predstavlja nominalni pad od 2,99%, odnosno promatrano u realnim vrijednostima predstavlja pad od 3,2%, u odnosu na 2019. godinu kada je iznosio 36 milijardi i 527 miliona KM. Ovo ukazuje na rast cijena od 0,22%.
Izdaci za krajnju potrošnju kućanstava (70% BDP-a), iznosili su u 2020. godini 24 milijarde i 918,6 miliona KM, što predstavlja nominalni pad od 2,79%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Promatrano u cijenama prethodne godine, nakon eliminiranja utjecaja rasta cijena, ukupna potrošnja je pala za 2,65% u usporedbi sa prethodnom godinom. Potrošnja kućanstava, raščlanjena prema namjeni, u nominalnim vrijednostima zabilježila je nominalni rast u grupama: Hrana i bezalkoholni napitci 1,94%, Alkoholna pića i duhan 1,7%, Stanovanje 0,7%, Zdravstvo 4,22% i Obrazovanje 1,37%.
Značajan pad zabilježile su kategorije Odjeća i obuća 14,5%, Pokućstvo i održavanje stana 8,74%, Transport 35,39%, Komunikacije 2,03%, te Rekreacija i kultura 16,27%,
Restorani i hoteli 27,71, Ostala dobra i usluge 6,11%. Neto kupovine u inozemstvu su zabilježile nominalni pad od 72,65%.
Zbog pada cijena, realan rast su ostvarile grupe: Hrana i bezalkoholni napitci, Zdravstvo i Obrazovanje, dok su sve ostale skupine zabilježile realan pad. Promatrano u realnim vrijednostima, najveći pad je zabilježen u grupi Restorani i hoteli 27,63% i Transport 30,89%.

Usporedni pregled kretanja rashodnih kategorija BDP-a (u 000 KM), 2019. – 2020.

Izdaci za krajnju potrošnju vlade, (20% BDP-a) dostigli su iznos od 7 milijardi i 128,9 miliona KM u 2020. što predstavlja porast od 3,9% promatrano u nominalnim vrijednostima i 1,3% promatrano u cijenama prethodne godine.
Bruto investicije u stalna sredstva, (21,9% BDP-a) su u 2020. dostigle nivo od 7 milijardi i 779,1 milion KM, što predstavlja nominalni pad od 4,31%, dok su u cijenama prethodne godine ostvarile pad od 2,98%.
Izvoz roba i usluga u 2020. (11 milijardi i 819,6 miliona KM) u odnosu na 2019. (14 milijardi i 319,5 miliona KM) bilježi i nominalni i realni pad u iznosu od 17,46%, odnosno 16,15%.
Uvoz roba i usluga u 2020. (16 milijardi i 601 milion KM) u odnosu na 2019. (19 milijardi i 491,8 miliona KM) zabilježio je nominalni pad od 14,83% i 13,64% promatrano u realnim vrijednostima.
_________
*Bruto domaći proizvod prema rashodnom pristupu definira se kao ukupna domaća krajnja potrošnja korigirana vanjskom bilancom roba i usluga sa ostatkom svijeta.