BiH: Javni dug u 2017. smanjen za 744,59 miliona, na 11,3 milijardi KM

Vanjski dug BiH je na kraju 2017. smanjen za 695,6 miliona KM i iznosio je oko 7,8 milijardi KM, a unutrašnji dug smanjen je za 48,99 miliona KM na 3,5 milijardi KM

0
1270
BDP po stanovniku BiH u 2021. godini iznosio je 11.196 KM ili 5.724 eura

Vijeće ministara BiH usvojilo je na današnjoj sjednici Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine do 31.12.2017. u kojoj se navodi da je javni dug smanjen za 744,59 miliona KM, odnosno za više od šest posto u odnosu na kraj 2016. godine.
Vanjski dug smanjen je za 695,6 miliona KM, a unutrašnji dug za 48,99 miliona KM.
Javna zaduženost je 31.12.2017. iznosila oko 11,3 milijardi KM, od čega je vanjski dug oko 7,8 milijardi KM, a unutrašnji dug oko 3,5 milijardi KM.
U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 52,28 posto, Republika Srpska sa 46,71 posto, Brčko distrikt sa 0,36 posto, a institucije BiH sa 0,65 posto.
Učešće javnog duga BiH u bruto domaćem proizvodu (BDP) u 2017. godini iznosilo je 35,6 posto.
U ukupnom stanju vanjske zaduženosti po osnovu novih kredita 60,67 posto odnosi se na kredite usmjerene za realizaciju infrastrukturnih projekata, 24,35 posto na kredite namijenjene za privredne djelatnosti, a 14,98 posto na kredite namijenjene javnom sektoru.
Kada se posmatra struktura vanjskog duga po kreditorima, najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 32,64 posto, Evropska investiciona banka sa 24,32 posto, Pariški klub kreditora sa 8,51 posto, Međunarodni monetarni fond sa 7,53 posto, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 6,87 posto i Evropska komisija sa 2,79 posto, što predstavlja 82,66 posto ukupnog stanja vanjskog duga.
Servis vanjskog duga BiH u 2017. godini iznosio je 995,28 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 873,54 miliona KM ili 87,7 posto, a na kamatu 121,74 miliona KM ili 12,23 posto.
Unutrašnja zaduženost BiH na kraju 2017. godine iznosila je oko 3,5 milijardi KM. U ukupnom iznosu unutrašnje zaduženosti Federacija BiH učestvuje s 32,8 posto, Republika Srpska sa 67,1 posto, te Brčko distrikt sa 0,1 posto, dok država BiH do kraja prošle godine nije imala obaveza po osnovu unutrašnjeg duga. U unutrašnji dug spadaju obaveze po osnovu stare devizne štednje, ratnih potraživanja, općih i obaveza po osnovu izdatih vrijednosnih papira, kreditnih zaduženja u zemlji i obaveze po osnovu refundacije poreza, te aktiviranih garancija.