BiH po indeksu cijena u EU relativno jeftina zemlja

0
988
Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

U godišnjoj statističkoj publikaciji Agencija za statistiku BiH objavila je i uporedne podatke o nivou cijena u zemljama Zapadnog Balkana i regije gdje su navedeni ukupni izdaci za krajnju potrošnju domaćinstva u 2016. godini.
Komparativni nivoi cijena su izraženi u obliku indeksa nivoa cijena (PLIs) koji daju poređenja nivoa cijena određene zemlje u odnosu na EU prosjek (EU=100). Dakle, ako je indeks cijena viši do 100, zemlja je relativno skuplja u odnosu na EU prosjek i obrnuto.
Od promatranih 14 zemalja, Bosna i Hercegovina je pozicionirana na 10. mjesto sa indeksom nivoa cijena 51, ispred Srbije i Albanije (29), Bugarske (48) i Makedonije (46), dok su ispred Rumunija (52) i Crna Gora (54). Najbolje su pozicionirane Austrija (107) i Italija (102) koje imaju indeks viši nego u Evropskoj uniji (100).