BiH: U julu bilo 803 hiljade zaposlenih, a nezaposlenih oko 426 hiljada

0
273
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje u BiH, 57,6 posto je žena

U julu 2020. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 803.326, a od toga 344.792 žena. U odnosu na juni 2020. godine broj zaposlenih osoba se smanjio za 0,1%, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,4%.
Broj registrovanih nezaposlenih osoba u julu u odnosu na juni 2020. godine se povećao za 1,2%, a broj registrovanih nezaposlenih žena se povećao za 1,4%.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu 2020. godine broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 426.252.
Ako uporedimo juli 2020. godine sa julom 2019. godine, rast nezaposlenosti iznosi 4,3 indeksna poena, odnosno broj osoba koje se vode kao nezaposlene povećao se za 19.143.
Među nezaposlenim je najveći broj osoba sa VKV i KV kvalifikacijom 135.591, zatim slijede osobe sa srednjom stručnom spremom 124.550 i nekvalifikovane osobe 112.139. Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba višeg obrazovanja tj. VŠS 7.197, a slijede ih polukvalifikovane osobe 7.136.
Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 243.580 osoba, odnosno 57,1%.
U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je sa srednjom spremom 78.753, nekvalificiranih NK 65.818 i sa VKV i KV kvalifikacijom 62.559 osoba ženskog spola.