CBBiH: Bruto devizne rezerve krajem augusta iznosile 16,52 milijarde KM

Najveći iznos deviznih rezervi je investiran u dužničke instrumente (10,5 mlrd KM) i depozite kod inostranih banaka (5,24 mlrd KM)...

0
542
Godišnja stopa rasta realnog BDP-a za treći kvartal korigovana je naviše za 0,6 procentnih poena na 1,5%

Bruto devizne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine na kraju augusta 2022. godine iznosile su ukupno 16.520.581.000 KM, od toga u eurima 16.512.756.000, a 7.825.000 u ostalim stranim valutama.
Najveći iznos bruto deviznih rezervi je investiran u dužničke instrumente (10.507.012.000 KM, sve u eurima) i depozite kod inostranih banaka (5.243.779.000 KM; u eurima 5.237.336.000 KM i 6.443.000 u ostalim stranim valutama), navodi se u izvještaju CBBiH o aranžmanu valutnog odbora na dan 31.08.2022. godine.

Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine

Podsjetimo, bruto devizne rezerve se investiraju većinom u dužničke instrumente i depozite kod inostranih banaka. Obaveze prema nerezidentima u najvećem obimu predstavljaju MMF-ove račune koje Centralna banka drži kao depozitar za članstvo Bosne i Hercegovine u Međunarodnom monetarnom fondu.
Neto devizne rezerve CBBiH, izračunate kao razlika bruto deviznih rezervi i obaveza prema nerezidentima, krajem augusta ove godine iznosile su 16.518.032.000 KM. U odnosu na monetarnu pasivu, neto devizne rezerve su veće za 509.616.000 KM.