Do jula produžen rok za olakšano plaćanje dugovanja sportskih klubova u FBiH

0
281
Uvaženi zahtjevi sportskih klubova za produženje roka olakšanog plaćanja dugovanja

Vlada FBiH danas je na prijedlog federalnog premijera, prihvatila informaciju i donijela zaključke u vezi sa zahtjevima sportskih kolektiva i drugih subjekata za produženje roka važenja olakšanog plaćanja dugovanja po ugovorima o reprogramu duga za poreze i doprinose.
Taj rok, prema Zaključku Vlade od 29. marta 2022. godine bio je 31. decembar ove godine i donesen je na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta. Sportski kolektivi i drugi subjekti obratili su se federalnom premijeru za produženje tog roka, koji je današnjim zaključkom Vlada FBiH i produžila do 30. juna 2023. godine.
Tako je Porezna uprava FBiH (PUFBiH) danas zadužena da do 30. juna naredne godine odobri neplaćanje sporazumnih rata, odloženog poreznog duga i tekućih obaveza za sportske kolektive i poslovne subjekte koji s njom imaju zaključene sporazume o plaćanju na rate dugovanja po osnovu javnih prihoda ili o odgođenom plaćanju, a zbog posljedica izazvanih pandemijom.
Ova federalna uprava zadužena je i da do 30. juna 2023. godine sportskim kolektivima i drugim subjektima koji u primjeni imaju ugovore o reprogramu duga za poreze i doprinose, osigura prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava obezbjeđenja po ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate.
Također, PUFBiH je zadužena i da osigura prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava obezbjeđenja po Ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate zbog posljedica izazvanih pandemijom u periodu do 30. juna 2023. godine za ugovore o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima, zaključene u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju povoljnijih uvjeta za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima.
Vlada je ovu upravu zadužila i da putem svojih kantonalnih ispostava, osigura izdavanje potvrda sportskim klubovima za ispunjavanje uslova za dobijanje takmičarskih licenci nadležnih krovnih međunarodnih sportskih asocijacija.