Dobit banaka u FBiH u prvih devet mjeseci 264 miliona KM

U odnosu na isti period prošle godine bankarski sektor u FBiH uveća dobit za 112,8 miliona KM

0
662
Sve banke sa sjedištem u FBiH iskazale su pozitivan finansijski rezultat (Izvor: FBA)

Bankarski sektor u Federaciji BiH je u prvih devet mjeseci 2021. godine iskazao pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 264 miliona KM, što je za 112,8 miliona KM više u odnosu na isti period 2020. godine kada je pandemija značajnije uticala na profitabilnost banaka.
Sve banke sa sjedištem u FBiH iskazale su pozitivan finansijski rezultat za prvih devet mjeseci 2021. godine.
Prema izvještajnim podacima banaka, u prvih devet mjeseci 2021. na nivou bankarskog sektora u FBiH ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 917,7 miliona KM i u odnosu na isti period lani veći su za 46,9 miliona KM ili za 5,4%.
U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 56,8%, dok
operativni prihodi učestvuju sa 43,2%. U odnosu na isti period prošle godine, došlo je do smanjenja učešća prihoda od kamata i sličnih prihoda za 3,3 procentna poena, koliko iznosi povećanje učešća operativnih prihoda. Ukupni kamatni i slični prihodi su zabilježili smanjenje od 2,7 miliona KM ili 0,5%.
Ukupni rashodi banaka iznosili su 650,8 miliona KM i u odnosu na isti period lani manji su za 68,4 miliona KM ili 9,5%.
U strukturi ukupnih rashoda, dominiraju nekamatni rashodi sa učešćem od 86,1%, dok rashodi od kamata i slični rashodi učestvuju sa 13,9%. U odnosu na isti period 2020. godine, povećano je učešće rashoda od kamata za 0,2 procentna poena, za koliko je smanjeno učešće nekamatnih rashoda.
U posmatranom periodu kamatni i slični rashodi smanjeni su za 8,1 milion KM ili 8,2%, što je najvećim dijelom rezultat smanjenja kamatnih rashoda po depozitima, koji su smanjeni za 9,1 milion KM ili 13,2%, iako depoziti predstavljaju dominantan izvor finansiranja bankarskog sektora u FBiH.

Aktiva povećana 4,5%, na 25,5 milijardi KM

Ukupna neto aktiva banaka u FBiH krajem septembra 2021. iznosila je 25,5 milijardi KM i za 1,1 milijardu KM ili 4,5% je veća u odnosu na kraj 2020. godine. U strukturi aktive banaka najveće učešće imaju neto krediti (58,9%), zatim slijede novčana sredstva (29,5%), vrijednosni papiri (8%), fiksna aktiva (2%), ostala aktiva (1,2%) i plasmani drugim bankama (0,4%). U okviru pasive bilansa banaka najveće učešće imaju depoziti (80,8%), zatim slijedi kapital (13,1%), ostale obaveze (3,2%) i obaveze po uzetim kreditima (2,9%), podaci su Agencije za bankarstvo FBiH (FBA).
Depoziti su krajem septembra 2021. iznosili 20,6 milijardi KM i povećani su u odnosu na kraj 2020. godine za 929,8 miliona KM ili 4,7%. Od ukupnog iznosa depozita na kraju posmatranog perioda, 1,3 milijarde KM ili 6,6% odnosi se na depozite prikupljene u organizacionim dijelovima banaka iz FBiH u RS-u i Brčko Distriktu.
Najveće učešće u sektorskoj strukturi depozita imaju depoziti stanovništva sa 52,1% i njihovo učešće je ostalo na istom nivou u odnosu na kraj 2020. godine. Depoziti stanovništva krajem septembra 2021. iznosili su 10,7 milijardi KM.
Krediti odobreni stanovništvu krajem septembra 2021. iznosili su 7,6 milijardi KM i povećani su za 3,7% u odnosu na kraj 2020. godine. U isto vrijeme depoziti stanovništva bilježe rast od 4,7% i krajem septembra iznosili su 10,7 milijardi KM.
Od ukupnih kredita pravnim licima, na NPL se odnosi 502,3 miliona KM ili 5,9%, što je za 0,9 procentnih poena manje nego na kraju 2020. godine. Za sektor stanovništva NPL iznosi 451 milion KM ili 6% kreditnog portfolija stanovništva, što je isti relativni odnos kao i na kraju 2020. godine.

Pod moratorijem 2,7% ukupnih kredita

Zaključno sa krajem septembra 2021. godine, 438,5 miliona KM ili 2,7% od iznosa ukupnih kredita je obuhvaćeno nekom od aktivnih mjera propisanih Odlukom o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusom Covid-19. Ukupan iznos kreditnog portfolija pravnih lica koji je obuhvaćen nekom od aktivnih mjera iznosi 414,9 miliona KM ili 4,8% kreditnog portfolija pravnih lica, dok portfolio stanovništva pod aktivnim mjerama iznosi 23,6 miliona KM ili 0,3% kreditnog portfolija stanovništva.
Ukupan kapital banaka u FBiH, na kraju trećeg kvartala 2021. iznosio je 3,3 milijarde KM i povećan je za 261,6 miliona KM ili za 8,5% u odnosu na kraj 2020. godine. Regulatorni kapital banaka u FBiH na kraju trećeg kvartala 2021. iznosio je 2,8 milijardi KM i povećan je za 99,5 miliona KM ili 3,7% u odnosu na kraj 2020. godine.
U FBiH je bankarsku dozvolu na kraju septembra 2021. imalo 15 komercijalnih banaka. Broj banaka je isti kao i na kraju 2020. godine*.
Na nivou bankarskog sektora krajem septembra ove godine bilo je 6.457 zaposlenih što je za 65 radnika ili 1% manje nego na kraju 2020. godine. Smanjenje broja radnika prisutno je kod osam banaka, kod pet banaka došlo je do povećanja broja radnika, a kod dvije banke broj radnika je na istom nivou u odnosu na kraj 2020. godine.
___________
*ASA Banka d.d. Sarajevo zvanično je krajem novembra 2021. pripojila Vakufsku banku d.d. Sarajevo, te se sva prava i obaveze Vakufske banke prenose na ASA Banku.