Dodatnih milion eura za povratak izbjeglica u BiH

0
883
Samo u okviru RSP-a u toku je obnova i izgradnja 400 kuća i šest zgrada sa 150 stanova

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici utvrdilo je Prijedlog drugog amandmana na Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi sa Regionalnim stambenim programom i u vezi sa drugim potprojektom u okviru Programa stambenog zbrinjavanja u BiH sa Osnovama za zaključivanje navedenog amandmana.
Budući da su troškovi drugog potprojekta u okviru Državnog projekta stambenog zbrinjavanja ‘Osiguravanje stambenih rješenja za 780 domaćinstava za povratak i reintegraciju ili lokalnu integraciju u BiH’ veći od prvobitno procijenjenih, Skupština donatora odobrila je povećanje iznosa granta za 1.000.000 eura.
Sredstva će biti korištena za projektiranje 235 kuća i projektiranje (revidiranje projekata za 380 stanova i mjere tehničke održivosti za izgradnju) obnovu infrastrukture električne energije i vodosnabdijevanja koja se ne nalazi na lokaciji u okviru potprojekata. Ovim će se u okviru potprojekta osigurati pomoć po principu ‘ključ u ruke’ za 750 izbjeglih, interno raseljenih i povratničkih porodica (370 u FBiH i 380 u RS), te izgradnje, proširenja 30 kuća za lokalnu integraciju izbjeglica iz Hrvatske.
Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine.
Zakonom o Budžetu za 2018. godinu Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH odobrena su sredstva za grant ‘Finansiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma’ u iznosu 2.131.000 KM. S obzirom na to da je Ministarstvo zajedno s Fondom za povratak već udružilo sredstva u iznosu 2.000.000 KM, ovom odlukom se Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice odobrava preraspodjela dodatnih 131.000 KM Fondu za povratak za ovu namjenu.